Early Writings:

THE DIDACHE,

Didach kuriou dia twn dwdeka apostolwn toiv eqnesin.

CHAPTER 1

1 odoi duo eisi, mia thv zwhv kai mia tou qanatou, diafora de pollh metaxu twn duo odwn.

2 h men oun odov thv zwhv estin auth, prwton agaphseiv ton qeon ton poihsanta se deuteron ton plhsion sou wv seauton, panta de osa ean qelhshv mh ginhesqai soi, kai su allw mh poiei.

3 toutwn de twn logwn h didach estin auth, eulogeite touv katarwmenouv umin kai proseucesqe uper twn ecqrwn umwn, nhsteuete de uper twn diwkontwn umav, poia gar cariv, ean agapate touv agapwntav umav? ouci kai ta eqnh touto poiousin, umeiv de fileite touv misountav umav, kai ouc exete ecqron.

4 apecou twn sarkikwn [kai swmatikwn] epiqumiwn. ean tiv soi dw rapisma eiv thn dexian siagona, streyon autw kai thn allhn, kai esh teleiov, ean aggareush se tiv milion en, upage met' autou duo, ean arh tiv to imation sou, dov autw kai ton citwna, ean labh tiv apo sou to son, mh apaitei, oude gar dunasai.

5 panti tw aitounti se didou kai mh apaitei, pasi gar qelei didosqai o pathr ek twn idiwn carismatwn. makariov o didouv kata thn entolhn, aqwov gar estin. ouai tw lambanonti, ei men gar creian ecwn lambanei tiv, aqwov estai, o de mh creian ecwn dwsei dikhn, inati elabe kai eiv ti, en sunoch de genomenov exetasqhsetai peri wn epraxe, kai ouk exeleusetai ekeiqen, mecriv ou apodw ton escaton kodranthn.

6 alla kai peri toutou de eirhtai, Idrwsatw h elehmosunh sou eiv tav ceirav sou, mecriv an gnwv, tini dwv.

CHAPTER 2

1 deutera de entolh thv didachv,

2 ou foneuseiv, ou moiceuseiv, ou paidofqorhseiv, ou porneuseiv, ou kleyeiv, ou mageuseiv, ou farmakeuseiv, ou foneuseiv teknon en fqora oude gennhqen apokteneiv.

3 ouk epiqumhseiv ta tou plhsion, ouk epiorkhseiv, ou yeudomarturhseiv, ou kakologhseiv, ou mnhsikakhseiv.

4 ouk esh dignwmwn oude diglwssov, pagiv gar qanatou h diglwssia.

5 ouk estai o logov sou yeudhv, ou kenov, alla memestwmenov praxei.

6 ouk esh pleonekthv oude arpax oude upokrithv oude kakohqhv oude uperhfanov. ou lhyh boulhn ponhran kata tou plhsion sou

7 ou mishseiv panta anqrwpon, alla ouv men elegxeiv, peri wn de proseuxh, ouv de agaphseiv uper thn yuchn sou.

CHAPTER 3

1 teknon mou, feuge apo pantov ponhrou kai apo pantov omoiou autou.

2 mh ginou orgilov, odhgei gar h orgh prov ton fonon, mhde zhlwthv mhde eristikov mhde qumikov, ek gar toutwn apantwn fonoi gennwntai.

3 teknon mou, mh ginou epiqumhthv, odhgei gar h epiqumia prov thn porneian, mhde aiscrologov mhde uyhlofqalmov, ek gar toutwn apntwn moiceiai gennwntai.

4 teknon mou, mh ginou oiwnoskopov, epeidh odhgei eiv thn eidwlolatrian, mhde epaoidov mhde maqhmatikov mhde perikaqairwn, mhde qele auta blepein [mhde akouein], ek gar toutwn apantwn eidwlolatria gennatai.

5 teknon mou, mh ginou yeusthv, epeidh odhgei to yeusma eiv thn klophn, mhde filargurov mhde kenodoxov, ek gar toutwn apantwn klopai gennwntai.

6 teknon mou, mh ginou goggusov, epeidh odhgei eiv thn blasfhmian, mhde auqadhv mhde ponhrofrwn, ek gar toutwn apantwn blasfhmiai gennwntai.

7 isqi de prauv, epei oi praeiv klhronomhsousi thn ghn.

8 ginou makroqumov kai elehmwn kai akakov kai hsuciov kai agaqov kai tremwn touv logouv dia pantov, ouv hkousav.

9 ouc uywseiv seauton oude dwseiv th yuch sou qrasov. ou kollhqhsetai h yuch sou meta ufhlwn, alla meta dikaiwn kai tapeinwn anastrafhsh.

10 ta sumbainonta soi energhmata wv agaqa prosdexh, eidwv, oti ater qeou ouden ginetai.

CHAPTER 4

1 teknon mou, tou lalountov soi ton logon tou qeou mnhsqhsh nuktov kai hmerav, timhseiv de auton wv kurion, oqen gar h kuriothv laleitai, ekei kuriov estin.

2 ekzhthseiv de kaq' hmeran ta proswpa twn agiwn, ina epanapahv toiv logoiv autwn.

3 ou poihseiv scisma, eirhneuseiv de macomenouv, krineiv dikaiwv, ou lhyh proswpon elegxai epi paraptwmasin.

4 ou diyuchseiv, poteron estai h ou.

5 mh ginou prov men to labein ekteinwn tav ceirav, prov de to dounai suspwn.

6 ean echv dia twn ceirwn sou, dwseiv lutrwsin amartiwn sou.

7 ou distaseiv dounai oude didouv gogguseiv, gnwsh gar, tiv estin o tou misqou kalov antapodothv.

8 ouk apostrafhsh ton endeomenon, sugkoinwnhseiv de panta tw adelfw sou kai ouk ereiv idia einai, ei gar en tw aqanatw koinwnoi este, posw mallon en toiv qnhtoiv?

9 ouk areiv thn ceira sou apo tou uiou sou h apo thv qugatrov sou, alla apo neothtov didaxeiv ton fobon tou qeou.

10 ouk epitaxeiv doulw sou h paidiskh, toiv epi ton auton qeon elpizousin, en pikria sou, mhpote ou mh fobhqhsontai ton ep' amfoteroiv qeon, ou gar ercetai kata proswpon kalesai, all' ef' ouv to pneuma htoimasen.

11 umeiv de [oi] douloi upotaghsesqe toiv kurioiv umwn wv tupw qeou en aiscunh kai fobw.

12 mishseiv pasan upokrisin kai pan o mh areston tw kuriw.

13 ou mh egkataliphv entolav kuriou, fulaxeiv de a parelabev, mhte prostiqeiv mhte afairwn.

14 en ekklesia exomologhsh ta paraptwmata sou, kai ou proseleush epi proseuchn sou en suneidhsei ponhra. auth estin h odov thv zwhv.

CHAPTER 5

1 h de tou qanatou odov estin auth, prwton pantwn ponhra esti kai katarav mesth, fonoi, moiceiai, epiqumiai, porneiai, klopai, eidwlolatriai, mageiai, farmakiai, arpagai, yeudomarturiai, upokriseiv, diplokardia, dolov, uperhfania, kakia, auqadeia, pleonexia, aiscrologia, zhlotupia, qrasuthv, uyov, alazoneia, [afobia].

2 diwktai agaqwn, misountev alhqeian, agapwntev yeudov, ou ginwskontev misqon dikaiosunhv, ou kollwmenoi agaqw oude krisei dikaia, agrupnountev ouk eiv to agaqon, all' eiv to ponhron, wn makran prauthv kai upomonh, mataia agapwntev, diwkontev antapodoma, ouk eleountev ptwcon, ou ponountev epi kataponoumenw, ou ginwskontev ton poihsanta autouv, foneiv teknwn, fqoreiv plasmatov qeou, apostrefomenoi ton endeomenon, kataponountev ton qlibomenon, plousiwn paraklhtoi, penhtwn anomoi kritai, panqamarthtoi, rusqeihte, tekna, apo toutwn apantwn.

CHAPTER 6

1 ora, mh tiv se planhsh apo tauthv thv odou thv didachv, epei parektov qeou se didaskei.

2 ei men gar dunasai bastasai olon ton zugon tou kuriou, teleiov esh, ei d' ou dunasai, o dunh, touto poiei.

3 peri de thv brwsewv, o dunasai bastason, apo de tou eidwloqutou lian prosece, latreia gar esti qewn nekrwn.

CHAPTER 7

1 peri de tou baptismatov, outw baptisate, tauta panta proeipontev, baptisate eiv to onoma tou patrov kai tou uiou kai tou agiou pneumatov en udati zwnti.

2 ean de mh echv udwr zwn, eiv allo udwr baptison, ei d' ou dunasai en yucrw, en qermw.

3 ean de amfotera mh echv, ekceon eiv thn kefalhn triv udwr eiv onoma patrov kai uiou kau agiou pneumatov.

4 pro de tou baptismatov pronhsteusatw o baptizwn kai o baptizomenov kai ei tinev alloi dunantai, keleueiv de nhsteusai ton baptizomenon pro miav h duo.

CHAPTER 8

1 ai de nhsteiai umwn mh estwsan meta twn upokritwn. nhsteusousi gar deutera sabbatwn kai pempth, umeiv de nhsteusate tetrada kai paraskeuhn.

2 mhde proseucesqe wv oi upokritai, all' wv ekeleusen o kuriov en tw euaggeliw autou, outw proseucesqe, pathr hmwn o en tw ouranw, agiasqhtw to onoma sou, elqetw h basileia sou, genhqhtw to qelhma sou wv en ouranw kai epi ghv, ton arton hmwn ton epiousion dov hmin shmeron, kai afev hmin thn ofeilhn hmwn, wv kai hmeiv afiemen toiv ofeileitaiv hmwn, kai mh eisenegkhv hmav eiv peirasmon, alla rusai hmav apo tou ponhrou, oti sou estin h dunamiv kai h doxa eiv touv aiwnav.

3 triv thv hmerav outw proseucesqe.

CHAPTER 9

1 peri de thv eucaristiav, outwv eucaristhsate,

2 prwton peri tou pothriou, eucaristoumen soi, pater hmwn, uper thv agiav ampelou dauid tou paidov sou, hv egnwrisav hmin dia Ihsou tou paidov sou, soi h doxa eiv touv aiwnav.

3 peri de tou klasmatov, eucaristoumen soi, pater hmwn, uper thv zwhv kai gnwsewv, hv egnwrisav hmin dia Ihsou tou paidov sou. soi h doxa eiv touv aiwnav.

4 wsper hn touto [to] klasma dieskorpismenon epanw twn orewn kai sunacqen egeneto en, outw sunacqhtw sou h ekklhsia apo twn peratwn thv ghv eiv thn shn basileian, oti sou estin h doxa kai h dunamiv dia Ihsou Cristou eiv touv aiwnav.

5 mhdeiv de fagetw mhde pietw apo thv euaristiav umwn, all' oi baptisqentev eiv onoma kuriou, kai gar peri toutou eirhken o kuriov. mh dwte to agion toiv kusi.

CHAPTER 10

1 meta de to emplhsqhnai outwv eucaristhsate,

2 eucaristoumen soi, pater agie, uper tou agiou onomatov sou, ou kateskhnwsav en taiv kardiaiv hmwn, kai uper thv gnwsewv kai pistewv kai aqanasiav, hv egnwrisav hmin dia Ihsou tou paidov sou, soi h doxa eiv touv aiwnav.

3 su, despota pantokrator, ektisav ta panta eneken tou onomatov sou, trofhn te kai poton edwkav toiv anqrwpoiv eiv apolausin, ina soi eucaristhswsin, hmin de ecarisw pneumatikhn trofhn kai poton kai zwhn aiwnion dia Ihsou tou paidov sou.

4 pro pantwn eucaristoumen soi, oti dunatov ei, soi h doxa eiv touv aiwnav.

5 mnhsqhti, kurie, thv ekklhsiav sou tou rusasqai authn apo pantov ponhrou kai teleiwsai authn en th agaph sou, kai sunaxon authn apo twn tessarwn anemwn, thn agiasqeisan, eiv thn shn basileian, hn htoimasav auth, oti sou estin h dunamiv kai h doxa eiv touv aiwnav.

6 elqetw cariv kai parelqetw o kosmov outov. wsanna tw qew dauid. ei tiv agiov estin, ercesqw, ei tiv ouk esti, metanoeitw, maran aqa, amhn.

7 toiv de profhtaiv epitrepete eucaristein, osa qelousin.

CHAPTER 10b

1 [peri de tou murou outwv eucaristhsate,

2 eucaristoumen soi, pater hmwn agie, uper tou murou, ou egnwrisav hmin dia Ihsou tou paidov sou, soi h doxa eiv touv aiwnav, amhn]

CHAPTER 11

1 ov an oun elqwn didaxh umav tauta panta ta proeirhmena, dexasqe auton,

2 ean de autov o didaskwn strafeiv didaskh allhn didachn eiv to katalusai, mh autou akoushte, eiv de to provqeinai dikaiosunhn kai gnwsin kuriou, dexasqe auton wv kurion.

3 peri de twn apostolwn kai profhtwn, kata to dogma tou euaggeliou outw poihsate.

4 pav de apostolov ercomenov prov umav.

5 ou menei [ei mh] hmeran mian, ean de h creia, kai thn allhn, treiv de ean meinh, yeudoprofhthv estin.

6 exercomenov de o apostolov mhden lambanetw ei mh arton, ewv ou aulisqh, ean de argurion aith, yeudoprofhthv esti.

7 kai panta profhthn lalounta en pneumati ou peirasete oude diakrineite, pasa gar amartia afeqhsetai, auth de h amartia ouk afeqhsetai.

8 ou pav de o lalwn en pneumati profhthv estin, all' ean ech touv tropouv kuriou. apo oun twn tropwn gnwsqhsetai o yeudoprofhthv kai o profhthv.

9 kai pav profhthv orizwn trapezan en pneumati, ou fagetai ap' authv, ei de mhge yeudoprofhthv esti.

10 pav de profhthv didaskwn thn alhqeian, ei a didaskei ou poiei, yeudoprofhthv esti.

11 pav de profhthv dedokimasmenov, alhqinov, poiwn eiv musthrion kosmikon ekklhsiav, mh didaskwn de poiein, osa autov poiei, ou kriqhsetai ef' umwn, meta qeou gar ecei thn krisin, wsautwv gar epoihsan kai oi arcaioi profhtai.

12 ov d' an eiph en pneumati, dov moi arguria h etera tina, ouk akousesqe autou, ean de peri allwn usterountwn eiph dounai, mhdeiv auton krinetw.

CHAPTER 12

1 pav de o ercomenov prov umav en onomati kuriou decqhtw, epeita de dokimasantev auton gnwsesqe, sunesin gar ecete dexian kai aristeran.

2 ei men parodiov estin o ercomenov, bohqeite autw, oson dunasqe, ou menei de prov umav ei mh duo h treiv hmerav, ean h anagkh.

3 ei de qelei prov umav kaqhsqai, tecnithv wn, ergazesqw kai fagetw.

4 ei de ouk ecei tecnhn, kata thn sunesin umwn pronohsate, pwv mh argov meq' umwn zhsetai Cristianov.

5 ei d' ou qelei outw poiein, cristemporov esti, prosecete apo twn toioutwn.

CHAPTER 13

1 pav de profhthv alhqinov, qelwn kaqhsqai prov umav, axiov esti thv trofhv autou.

2 wsautwv didakalov alhqinov estin axiov kai autov wsper o ergathv thv trofhv autou.

3 pasan oun aparchn gennhmatwn lhnou kai alwnov, bown te kai probatwn labwn dwseiv thn aparchn toiv profhtaiv, autoi gar eisin oi arciereiv umwn.

4 ean de mh echte profhthn, dote toiv ptwcoiv.

5 ean sitian poihv, thn aparchn labwn dov kata thn entolhn.

6 wsautwv keramion oinou h elaiou anoixav, thn aparchn labwn dov toiv profhtaiv,

7 arguriou de kai imatismou kai pantov kthmatov labwn thn aparchn wv an soi doxh, dov kata thn entolhn.

CHAPTER 14

1 kata kuriakhn de kuriou sunacqentev klasate arton kai eucaristhsate, proexomologhsamenoi ta paraptwmata umwn, opwv kaqara h qusia umwn h.

2 pav de ecwn thn amfibolian meta tou etairou autou mh sunelqetw umin, ewv ou diallagwsin, ina mh koinwqh h qusia umwn.

3 auth gar estin h rhqeisa upo kuriou, en panti topw kai cronw prosferein moi qusian kaqaran, oti basileuv megav eimi, legei kuriov, kai to onoma mou qaumaston en toiv eqnesi.

CHAPTER 15

1 ceirotonhsate oun eautoiv episkopouv kai diakonouv axiouv tou kuriou, andrav praeiv kai afilargurouv kai alhqeiv kai dedokimasmenouv, umin gar leitourgousi kai autoi thn leitourgian twn profhtwn kai didaskalwn.

2 mh oun uperidhte autouv, autoi gar eisin oi tetimhmenoi umwn meta twn profhtwn kai didaskalwn.

3 elegcete de allhlouv mh en orgh, all' en eirhnh wv ecete en tw euaggeliw, kai panti astocounti kata tou eterou mhdeiv laleitw mhde par' umwn akouetw, ewv ou metanohsh.

4 tav de eucav umwn kai tav elehmosunav kai pasav tav praxeiv outw poihsate, wv ecete en tw euaggeliw tou kuriou hmwn.

CHAPTER 16

1 grhgoreite uper thv zwhv umwn, oi lucnoi umwn mh sbesqhtwsan, kai ai osfuev umwn mh ekluesqwsan, alla ginesqe etoimoi, ou gar oidate thn wran, en h o kuriov hmwn ercetai.

2 puknwv de sunacqhsesqe zhtountev ta anhkonta taiv yucaiv umwn, ou gar wfelhsei umav o pav cronov thv pistewv umwn, ean mh en tw escatw kairw teleiwqhte.

3 en gar taiv escataiv hmeraiv plhqunqhsontai oi yeudoprofhtai kai oi fqoreiv, kai strafhsontai ta probata eiv lukouv, kai h agaph strafhsetai eiv misov.

4 auxanoushv gar thv anomiav mishsousin allhlouv kai paradwsousi, kai tote fanhsetai o kosmoplanhv wv uiov qeou kai poihsei shmeia kai terata, kai h gh paradoqhsetai eiv ceirav autou, kai poihsei aqemita, a oudepote gegonen ex aiwnov.

5 tote hxei h ktisiv twn anqrwpwn eiv thn purwsin thv dokimasiav, kai skandalisqhsontai polloi kai apolountai, oi de upomeinantev en th pistei autwn swqhsontai up' autou tou kataqematov.

6 kai tote fanhsetai ta shmeia thv alhqeiav, prwton shmeion ekpetasewv en ouranw, eita shmeion fwnhv salpiggov, kai to triton anastasiv nekrwn,

7 ou pantwn de, all' wv erreqh, hxei o kuriov kai pantev oi agioi met' autou.

8 tote oyetai o kosmov ton kurion ercomenon epanw twn nefelwn tou ouranou.