1 Cronici 1

1. Adam, Set, Enos,
2. Chenan, Mahalaleel, Iered,
3. Enoh, Metușelah, Lemec,
4. Noe. Sem, Ham și Iafet.
5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras.
6. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Difat și Togarma. –
7. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarsisa, Chitim și Rodanim.
8. Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. –
9. Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba și Dedan.
10. Cuș a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. –
11. Mițraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,
12. Patrusimi, Casluhimi, din care au ieșit Filistenii și Caftorimii. –
13. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het,
14. și pe Iebusiți, Amoriți, Ghirgasiți,
15. Heviți, Archiți, Siniți,
16. Arvadiți, Țemariți, Hamatiți.
17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram; Uț, Hul, Gheter și Meșec. –
18. Arpacșad a născut pe Șelah; și Șelah a născut pe Eber.
19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
20. Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Hațarmavet, pe Ierah,
21. pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22. pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23. pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fii ai lui Ioctan.
24. Sem, Arpacșad, Șelah,
25. Eber, Peleg, Rehu,
26. Serug, Nahor, Terah,
27. Avram, adică Avraam.
28. Fiii lui Avraam: Isaac și Ismael.
29. Iată sămânța lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
30. Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael.
32. Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. – Fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. –
33. Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. – Aceștia sunt toți fiii Cheturei.
34. Avraam a născut pe Isaac. – Fiii lui Isaac: Esau și Israel.
35. Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. –
36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Țefi, Gaetam, Chenaz, Timna, și Amalec. –
37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza.
38. Fiii lui Seir: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer, și Dișan. –
39. Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. –
40. Fiii lui Șobal: Alian, Manahat, Ebal, Șefi și Onam. – Fiii lui Țibeon: Aia și Ana. –
41. Fiul lui Ana: Dișon. Fiii lui Dișon: Hamran, Eșban, Itran și Cheran. –
42. Fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran.
43. Iată împărații care au domnit în țara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetății lui era Dinhaba. –
44. Bela a murit; și în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. –
45. Iobab a murit; și, în locul lui, a domnit Hușam, din țara Temaniților. –
46. Hușam a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. –
47. Hadad a murit; și, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. –
48. Samla a murit; și, în locul lui, a domnit Saul, din Rehobot pe Râu. –
49. Saul a murit; și, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
50. Baal-Hanan a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetății lui era Pahi; și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. –
51. Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
52. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,
54. căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.


Selectați alt capitol de mai jossus