1 Cronici 15

1. David și-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu, și a ridicat un cort pentru el.
2. Atunci David a zis: "Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de Leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-I slujească pe vecie.
3. Și David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.
4. David a strâns pe fiii lui Aaron și pe Leviți:
5. din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel și pe frații săi, o sută douăzeci;
6. din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia și pe frații săi, două sute douăzeci;
7. din fiii lui Gherșom: pe căpetenia Ioel și pe frații săi, o sută treizeci;
8. din fiii lui Elițafan: pe căpetenia Semaia și pe frații săi, două sute;
9. din fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel și pe frații săi, optzeci;
10. din fiii lui Uziel, pe căpetenia Aminadab și pe frații săi, o sută doisprezece.
11. David a chemat pe preoții Țadoc și Abiatar, și pe Leviții Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab.
12. Și le-a zis: "Voi sunteți capii de familie ai Leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregătit.
13. Pentru că n-ați fost întâiași dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege."
14. Preoții și Leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.
15. Fiii Leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise Moise, după cuvântul Domnului.
16. Și David a zis căpeteniilor Leviților să așeze pe frații lor cântăreți cu instrumente de muzică, cu lăute, harfe și țimbale, și să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie.
17. Leviții au așezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre frații lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; și dintre fiii lui Merari, frații lor, pe Etan, fiul lui Cușaia;
18. apoi împreună cu ei pe frații lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele și Micneia, și Obed-Edom și Ieiel, ușieri.
19. Cântăreții Heman, Asaf și Etan aveau țimbale de aramă, ca să sune din ele.
20. Zaharia, Aziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia aveau lăute pe alamot;
21. și Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia, aveau harfe cu opt coarde, ca să sune tare.
22. Chenania, căpetenia muzicii între Leviți, cârmuia muzica, fiindcă era meșter.
23. Berechia și Elcana erau ușierii chivotului.
24. Șebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer, preoții, sunau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom și Iehia erau ușierii chivotului.
25. David, bătrânii lui Israel, și căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei.
26. Când a ajutat Dumnezeu pe Leviți să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit șapte viței și șapte berbeci.
27. David era îmbrăcat cu o manta de in subțire; tot așa erau îmbrăcați toți Leviții, care duceau chivotul, cântăreții, și Chenania, căpetenia muzicii între cântăreți, și David avea pe el un efod de in.
28. Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe, și de chimvale, și făcând să răsune lăutele și harfele.
29. Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră, și când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei.


Selectați alt capitol de mai jossus