1 Cronici 2

1. Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2. Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer.
3. Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela; acești trei i s-au născut din fata lui Șua, Canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
4. Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci.
5. Fiii lui Pereț: Hețron și Hamul.
6. Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara. De toți: cinci.
7. – Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. –
8. Fiul lui Etan: Azaria.
9. Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb).
10. Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul fiilor lui Iuda.
11. Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12. Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13. Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut, pe Abinadab, al doilea, pe Șimea, al treilea,
14. pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,
15. pe Oțem, al șaselea, pe David, al șaptelea.
16. Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost: Abișai, Ioab și Asael, trei.
17. Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.
18. Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevasta sa Azuba, și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon.
19. Azuba a murit; și Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
20. Hur a născut pe Uri, și Uri a născut pe Bețaleel. –
21. În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
22. Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului.
23. Gheșuriții și Sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el: șaizeci de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
24. După moartea lui Hețron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa.
25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia.
26. Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –
27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. –
28. Fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur.
29. Numele nevestei lui Abișur era Abihail, și ea i-a născut pe Ahban și Molid.
30. Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii.
31. Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul lui Șeșan: Ahlai.
32. Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33. Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza, – Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34. Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob Egiptean numit Iarha.
35. Și Șeșan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36. Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;
37. Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38. Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39. Azaria a născut pe Haleț; Haleț a născut pe Elasa.
40. Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum;
41. Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama.
42. Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron.
43. Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema.
44. Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai.
45. Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Țur.
46. Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez.
47. Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf.
48. Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana.
49. Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.
50. Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, și tatăl lui Chiriat-Iearim;
51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52. Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hați-Hamenuhot.
53. Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriții, Putiții, Șumatiții și Mișraiții; din aceste familii au ieșit Țoreatiții și Eștaoliții.
54. Fiii lui Salma: Betleem și Netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, Hați-Hamanahti, Țoreiții;
55. și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeț, Tireatiții, Șimeatiții și Sucatiții. Aceștia sunt Cheniții, ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab.


Selectați alt capitol de mai jossus