1 Imparati 15

1. În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărățească peste Iuda Abiam.
2. A împărățit trei ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.
3. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui; și inima lui n-a fost întreagă a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.
4. Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare.
5. Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului, și nu se abătuse de la nici una din poruncile Lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie, Hetitul.
6. Între Roboam și Ieroboam a fost război tot timpul cât a trăit Roboam.
7. Celelalte fapte ale lui Abiam, și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Între Abiam și Ieroboam a fost război.
8. Abiam a adormit cu părinții lui, și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa.
9. În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa.
10. El a domnit patruzeci și unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.
11. Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David.
12. A scos din țară pe sodomiți, și a îndepărtat toți idolii pe care-i făcuseră părinții lui.
13. Și chiar pe mama sa Maaca n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Așa i-a sfărâmat idolul, și l-a ars în pârâul Chedron.
14. Dar înălțimile n-au pierit, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui.
15. El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase.
16. Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor.
17. Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda; și a întărit Rama, ca să împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre.
18. Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăseseră în vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, și le-a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Împăratul Asa a trimis să-i spună:
19. "Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit un dar în argint și în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine."
20. Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii lui împotriva cetăților lui Israel, și au pustiit Iionul, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul, și toată țara lui Neftali.
21. Când a auzit Baeșa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama, și s-a întors la Tirța.
22. Împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și au ridicat pietrele și lemnul pe care-l întrebuința Baeșa la întărirea Ramei; și împăratul Asa le-a întrebuințat la întărirea Ghebei lui Beniamin și Mițpei.
23. Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui și tot ce a făcut, și cetățile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Totuși, la bătrânețe, a fost bolnav de picioare.
24. Asa a adormit cu părinții lui, și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Iosafat.
25. Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel, în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel.
26. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele în care târâse tatăl său pe Israel.
27. Baeșa, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui, și Baeșa l-a omorât la Ghibeton, care era al Filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul.
28. Baeșa l-a omorât în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui.
29. Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viață, ci a nimicit totul, după cuvântul pe care-l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo,
30. din pricina păcatelor pe care le făcuse Ieroboam și în care târâse și pe Israel, mâniind astfel pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.
31. Celelalte fapte ale lui Nadab, și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Israel?
32. Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor.
33. În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul la Tirța, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci și patru de ani.
34. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, și a umblat pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel.


Selectați alt capitol de mai jossus