2 Samuel 5

1. Toate semințiile lui Israel au venit la David, în Hebron, și au zis: "Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta.
2. Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: "Tu vei paște pe poporul Meu Israel, și vei fi căpetenia lui Israel."
3. Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron, și împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel.
4. David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat, și a domnit patruzeci de ani.
5. La Hebron a domnit peste Iuda șapte ani și șase luni, și la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.
6. Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului împotriva Iebusiților, locuitorii țării. Ei au zis lui David: "Să nu intri aici, căci și orbii și ologii ți se vor împotrivi! prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu nici un chip aici.
7. Dar David a pus mâna pe cetățuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.
8. David zisese în ziua aceea: "Oricine va bate pe Iebusiți, să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David" – De aceea se zice: "Orbul și șchiopul să nu intre în casa Domnului."
9. David s-a așezat în cetățuie, pe care a numit-o cetatea lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară și înăuntrul lui Milo (Cetățuie).
10. David ajungea tot mai mare, și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el.
11. Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David, și lemn de cedru și tâmplari și cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David.
12. David a cunoscut că domnul îl întărea ca împărat al lui Israel, și că-i ridica împărăția din pricina poporului Său Israel.
13. David și-a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron, și i s-au născut iarăși fii și fiice.
14. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon,
15. Ibhar, Elișua, Nefeg, Iafia,
16. Elișama, Eliada, și Elifelet.
17. Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel, și s-au suit toți să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a pogorât în cetățuie.
18. Filistenii au venit, și s-au răspândit în valea Refaim.
19. David a întrebat pe Domnul: "Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?" Și Domnul a zis lui David: "Suie-te, căci voi da pe Filisteni în mâinile tale."
20. David a venit la Baal-Perațim, unde i-a bătut. Apoi a zis: "Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup." De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Perațim (Șesul rupturii).
21. Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat.
22. Filistenii s-au suit din nou, și s-au răspândit în valea Refaim.
23. David a întrebat pe Domnul. Și Domnul a zis: "Să nu te sui; ci ia-i pe la spate, și mergi asupra lor în dreptul duzilor.
24. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea Filistenilor."
25. David a făcut cum îi poruncise Domnul, și a bătut pe Filisteni de la Gheba până la Ghezer.


Selectați alt capitol de mai jossus