2 Timotei 2

1. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus.
2. Și ce-ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.
3. Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos.
4. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
5. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
6. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
7. Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile.
8. Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea,
9. pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.
10. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică.
11. Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El.
12. Dacă răbdăm, vom și împărți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El Se va lepăda de noi.
13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.
14. Adu-le aminte de aceste lucruri, și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.
15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul adevărului.
16. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le țin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
17. Și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet,
18. care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea, și răstoarnă credința unora.
19. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: "Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui"; și: "Oricine rostește Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!"
20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară.
21. Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.
22. Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
23. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri.
24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare,
25. să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului;
26. și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.


Selectați alt capitol de mai jossus