Ezra 10

1. Pe când sta Ezra, plângând și cu fața la pământ înaintea Casei lui Dumnezeu, și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi.
2. Atunci Șecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: "Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință.
3. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Și facă-se după Lege.
4. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te și lucrează."
5. Ezra s-a sculat, și a pus pe căpeteniile preoților, Leviților și întregului Israel, să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat.
6. Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliașib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei.
7. S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim,
8. și că, după părerea căpeteniilor și bătrânilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile, și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.
9. Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie.
10. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: "Ați păcătuit luând femei străine, și ați făcut pe Israel și mai vinovat.
11. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și faceți voia Lui! Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine."
12. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: "Trebuie să facem cum ai zis!
13. Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă, și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta.
14. Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Și toți cei din cetățile noastre, care s-au însurat cu femei străine, să vină la timpuri hotărâte, cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia."
15. Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzia, fiul lui Ticva, ajutați de Meșulam, și de Levitul Șabtai, au fost singurii împotriva acestei păreri,
16. pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, și capi de familii după casele lor părintești, toți numiți pe nume, și au stat în ziua întâi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta.
17. În ziua întâi a lunii întâia, au isprăvit cu toți bărbații care se însuraseră cu femei străine.
18. Între fiii preoților, s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioțadac, și dintre frații săi: Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia, care s-au îndatorat,
19. dând mâna, să-și izgonească nevestele și să aducă un berbec ca jertfă pentru vină;
20. din fiii lui Imer: Hanani și Zebadia;
21. din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Ozia;
22. din fiii lui Pașhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa.
23. Dintre Leviți: Iozabad, Șimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer.
24. Dintre cântăreți: Eliașib. Dintre ușieri: Șalum, Telem și Uri.
25. Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia și Benaia;
26. din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot și Ilie;
27. dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabat și Aziza;
28. dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai;
29. dintre fiii lui Bani: Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub, Șeal și Ramot;
30. dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel, Binui și Manase;
31. dintre fiii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon,
32. Beniamin, Maluc și Șemaria;
33. dintre fiii lui Hașum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei;
34. dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,
35. Benaia, Bedia, Cheluhu,
36. Vania, Meremot, Eliașib,
37. Matania, Matnai, Iaasai,
38. Bani, Binui, Șimei,
39. Șelemia, Natan, Adaia,
40. Macnadbai, Șașai, Șarai,
41. Azareel, Șelemia, Șemaria,
42. Șalum, Amaria și Iosif;
43. dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia.
44. Toți aceștia luaseră femei străine, și mulți avuseseră copii cu ele.


Selectați alt capitol de mai jossus