Iosua 10

1. Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui, și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor.
2. Atunci i-a fost foarte mare frică; fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toți bărbații ei erau viteji.
3. Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și lui Debir, împăratul Eglonului:
4. "Suiți-vă la mine, și ajutați-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel".
5. Cei cinci împărați ai Amoriților: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului, și împăratul Eglonului, s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor; au venit și au tăbărât lângă Gabaon, și au început să lupte împotriva lui.
6. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra din Ghilgal: "Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor; căci toți împărații Amoriților, care locuiesc pe munte, s-au strâns împotriva noastră".
7. Iosua s-a suit din Ghilgal, el și toți oamenii de război cu el, și toți cei viteji.
8. Domnul a zis lui Iosua: "Nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale, și nici unul din ei nu va putea să stea împotriva ta".
9. Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal.
10. Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel; și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon, și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda.
11. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel, și se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca, și au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinii au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel.
12. Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: "Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, Și tu, lună, asupra văii Aialonului!"
13. Și soarele s-a oprit, și luna și-a întrerupt mersul, Până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului, și nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă.
14. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.
15. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghigal.
16. Cei cinci împărați au fugit, și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda.
17. S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zicând: "Cei cinci împărați se află ascunși într-o peșteră la Macheda".
18. Iosua a zis: "Prăvăliți niște pietre mari la intrarea peșterii, și puneți niște oameni să-i păzească.
19. Și voi nu vă opriți, ci urmăriți pe vrăjmașii voștri, și bateți-i pe dinapoi; nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul, Dumnezeul vostru, i-a dat în mâinile voastre."
20. După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere, și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetățile întărite,
21. și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit cu limba lui împotriva copiilor lui Israel.
22. Iosua a zis atunci: "Deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei cinci împărați, și aduceți-i la mine."
23. Ei au făcut așa, și au adus la el pe cei cinci împărați, pe care-i scoseseră din peșteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului, și pe împăratul Eglonului.
24. După ce au adus pe acești împărați înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel, și a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: "Apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora." Ei s-au apropiat, și au pus picioarele pe grumajii lor.
25. Iosua le-a zis: "Nu vă temeți și nu vă spăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta".
26. După aceea, Iosua i-a lovit, și i-a omorât; i-a spânzurat de cinci copaci, și au rămas spânzurați de copaci până seara.
27. Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i pogoare din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră, și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari, care au rămas acolo până în ziua de azi.
28. Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea, și a trecut-o prin ascuțișul sabiei; a nimicit cu desăvârșire pe împărat, cetatea și pe toți cei ce se aflau în ea; n-a lăsat să scape nici unul, și împăratului din Macheda i-a făcut cum făcuse împăratului Ierihonului.
29. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Macheda la Libna, și a dat luptă împotriva Libnei.
30. Domnul a dat-o și pe ea, împreună cu împăratul ei, în mâinile lui Israel, și a trecut-o prin ascuțișul sabiei, pe ea și pe toți cei ce se găseau în ea; n-a lăsat să scape nici unul, și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului.
31. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Libna în Lachis, a tăbărât înaintea ei, și a început lupta împotriva ei.
32. Domnul a dat cetatea Lachis în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi, și a trecut-o prin ascuțișul sabiei, pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna.
33. Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el și pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape.
34. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; au tăbărât înaintea ei, și au început lupta.
35. Au luat-o în aceeași zi, și au trecut-o prin ascuțișul sabiei, pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea; Iosua a nimicit-o cu desăvârșire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachis.
36. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron, și au început lupta împotriva lui.
37. L-au luat, și l-au trecut prin ascuțișul sabiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetățile care țineau de el, și pe toți cei ce se aflau în el; Iosua n-a lăsat pe nici unul să scape, cum făcuse cu Eglonul, și l-a nimicit cu desăvârșire împreună cu toți cei ce se aflau în el.
38. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a îndreptat împotriva Debirului, și a început lupta împotriva lui.
39. L-a luat, pe el, pe împăratul lui, și toate cetățile care țineau de el; le-au trecut prin ascuțișul sabiei, și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului și împăratului lui cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei.
40. Iosua a bătut astfel toată țara, muntele, partea de miazăzi, câmpia și costișele, și a bătut pe toți împărații; n-a lăsat să scape nimeni, și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.
41. Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza, a bătut toată țara Gosen până la Gabaon.
42. Iosua a luat în același timp pe toți împărații aceia și țara lor, căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, lupta pentru Israel.
43. Și Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghilgal.


Selectați alt capitol de mai jossus