Iosua 15

1. Partea căzută prin sorți seminției fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustia Țin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.
2. Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi.
3. Ieșea spre miazăzi de suișul Acrabim, trecea prin Țin, și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Hețron, suia spre Adar, și se întorcea la Carcaa;
4. trecea apoi prin Ațmon, mergea până la pârâul Egiptului, și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.
5. Hotarul de răsărit era marea Sărată până la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului.
6. Suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba, și se ridica până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;
7. suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în fața suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș, și mergea până la En-Roguel.
8. Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom înspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, și la capătul văii Refaimiților la miazănoapte.
9. Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieșea la cetățile muntelui Efron, și trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.
10. Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Șemeș, și trecea prin Timna.
11. Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului, se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare.
12. Hotarul de apus era marea cea mare și țărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
13. Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac.
14. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac.
15. De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.
16. Caleb a zis: "Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiica mea Acsa."
17. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Acsa.
18. După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a pogorât de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: "Ce vrei?"
19. Ea a răspuns: "Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă." Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos.
20. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
21. Cetățile așezate în ținutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminției fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabțeel, Eder, Iagur,
22. China, Dimona, Adada,
23. Chedeș, Hațor, Itnan,
24. Zif, Telem, Bealot,
25. Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, care este Hațor,
26. Amam, Șema, Molada,
27. Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Palet,
28. Hațar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia,
29. Baala, Iim, Ațem,
30. Eltolad, Chesil, Horma,
31. Țiclag, Madmana, Sansana,
32. Lebaot, Șilhim, Ain, și Rimon. Toate cetățile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor.
33. În câmpie: Eștaol, Țorea, Așna,
34. Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
35. Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
36. Șaaraim, Aditaim, Ghedera, și Ghederotaim; patruzeci de cetăți, și satele lor.
37. Țenan, Hadașa, Migdal-Gad,
38. Dilean, Mițpe, Iocteel,
39. Lachis, Boțcat, Eglon,
40. Cabon, Lahmas, Chitliș,
41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama, și Macheda; șaisprezece cetăți, și satele lor.
42. Libna, Eter, Așan,
43. Iiftah, Așna, Nețib,
44. Cheila, Aczib, și Mareșa; nouă cetăți, și satele lor.
45. Ecron, cetățile și satele lui;
46. de la Ecron și la apus, toate cetățile de lângă Asdod, și satele lor,
47. Asdod, cetățile și satele lui; Gaza, cetățile și satele ei, până la pârâul Egiptului, și la marea cea mare, care slujește ca hotar.
48. În munte: Șamir, Iatir, Soco,
49. Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
50. Anab, Eștemo, Anim,
51. Gosen, Holon, și Ghilo, unsprezece cetăți și satele lor.
52. Arab, Duma, Eșean,
53. Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
54. Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, și Țior; nouă cetăți, și satele lor.
55. Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56. Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
57. Cain, Ghibea, și Timna; zece cetăți și satele lor.
58. Halhul, Bet-Țur, Ghedor,
59. Maarat, Bet-Anot, și Eltecon; șase cetăți și satele lor.
60. Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăți, și satele lor.
61. În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,
62. Nibșan, Ir-Hamelah, și En-Ghedi; șase cetăți și satele lor.
63. Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe Iebusiții care locuiau la Ierusalim; și Iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.


Selectați alt capitol de mai jossus