Iosua 18

1. Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo, și au așezat acolo cortul întâlnirii. Țara era supusă înaintea lor.
2. Mai rămâneau șapte seminții ale copiilor lui Israel, care nu-și primiseră încă partea de moștenire.
3. Iosua a zis copiilor lui Israel: "Până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul părinților voștri?
4. Alegeți trei bărbați de fiecare seminție, și-i voi porni. Să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii, și să se întoarcă la mine.
5. S-o împartă în șapte părți; Iuda să rămână în hotarele lui la miazăzi, și casa lui Iosif să rămână în hotarele ei la miază noapte.
6. Voi dar, să faceți un plan al țării împărțite în șapte părți, și să mi-l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului nostru.
7. Dar Leviții să n-aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoția Domnului; și Gad, Ruben și jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea, pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit."
8. Când s-au sculat bărbații și au pornit să facă planul țării, Iosua le-a dat porunca aceasta: "Duceți-vă, străbateți țara, faceți-mi un plan, și întoarceți-vă la mine; apoi eu voi arunca pentru voi sorțul înaintea Domnului, la Silo."
9. Bărbații aceștia au plecat, au străbătut țara, și au făcut planul după cetăți, într-o carte, împărțind-o în șapte părți, și s-au întors la Iosua în tabără la Silo.
10. Iosua a aruncat înaintea Domnului sorți pentru ei la Silo, și a împărțit țara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui.
11. Sorțul a căzut pe seminția fiilor lui Beniamin, după familiile lor, și partea care le-a căzut prin sorți își avea hotarele între fiii lui Iuda și fiii lui Iosif.
12. Înspre miază-noapte, hotarul lor pornea de la Iordan. Suia pe la miază noapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus, și ieșea în pustia Bet-Aven.
13. De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel, și se pogora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miază-zi de Bet-Horonul de jos.
14. Înspre apus, hotarul mergea și se întorcea pe la miazăzi de muntele care este în fața Bet-Horonului; mergea spre miazăzi, și ieșea la Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus.
15. Partea de miazăzi începea de la capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus până la izvorul apelor Neftoahului.
16. Se pogora pe la capătul muntelui care este în fața văii Ben-Hinom, în valea Refaimiților, la miazănoapte. Se pogora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a Iebusiților, până la En-Roguel.
17. Se îndrepta spre miază noapte la En-Șemeș, apoi la Ghelilot, care este în fața suișului Adumim, și se pogora pe la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben.
18. Trecea pe partea de miazănoapte în fața Arabei, se pogora pe la Araba,
19. mergea înainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla, și ieșea la sânul de miazănoapte al mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi.
20. Înspre răsărit hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur.
21. Cetățile seminției fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, Emec-Chețiț,
22. Bet-Araba, Țemaraim, Betel,
23. Avim, Para, Ofra,
24. Chefar-Amonai, Ofni și Gheba; douăsprezece cetăți, și satele lor.
25. Gabaon, Rama, Beerot,
26. Mițpe, Chefira, Moța
27. Rechem, Iirpeel, Tareala,
28. Țela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Ghibeat și Chiriat; patrusprezece cetăți, și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.


Selectați alt capitol de mai jossus