Iosua 24

1. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem, și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oștii. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu.
2. Iosua a zis întregului popor: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Părinții voștri Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a Râului (Eufrat), și slujeau altor dumnezei.
3. Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a Râului, și l-am purtat prin toată țara Canaanului; i-am înmulțit sămânța, și i-am dat pe Isaac.
4. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau: lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au pogorât în Egipt.
5. Am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui; apoi v-am scos afară din el.
6. Am scos pe părinții voștri din Egipt, și ați ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinții voștri până la marea Roșie, cu care și călăreți.
7. Părinții voștri au strigat către Domnul. Și Domnul a pus întuneric între voi și Egipteni, a adus marea înapoi peste ei, și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce am făcut Egiptenilor. Și ați rămas multă vreme în pustie.
8. V-am adus în țara Amoriților, care locuiau dincolo de Iordan, și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre; ați pus stăpânire pe țara lor, și i-am nimicit dinaintea voastră.
9. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blestem.
10. Dar n-am vrut să ascult pe Balaam: el v-a binecuvântat, și v-am izbăvit din mâna lui Balac.
11. Ați trecut Iordanul, și ați ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră: Amoriții, Fereziții, Canaaniții, Hetiții, Ghirgasiții, Heviții și Iebusiții. I-am dat în mâinile voastre,
12. am trimis înaintea voastră viespe bondărească, și i-a izgonit dinaintea voastră, ca pe cei doi împărați ai Amoriților: nu cu sabia, nici cu arcul tău.
13. V-am dat o țară pe care n-o munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hrană.
14. Acum, temeți-vă de Domnul, și slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt, și slujiți Domnului.
15. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului".
16. Poporul a răspuns, și a zis: "Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul, și să slujim altor dumnezei.
17. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri; El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari, și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor, pe la care am trecut.
18. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele, și pe Amoriții care locuiau țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru."
19. Iosua a zis poporului: "Voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos; El nu vă va ierta fărădelegile și păcatele.
20. Când veți părăsi pe Domnul, și veți sluji unor dumnezei străini, El Se va întoarce, și vă va face rău, și vă va nimici, după ce v-a făcut bine".
21. Poporul a zis lui Iosua: "Nu! căci vom sluji Domnului".
22. Iosua a zis poporului: "Voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales pe Domnul, ca să-I slujiți." Ei au răspuns: "Suntem martori!"
23. "Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, și întoarceți-vă inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel."
24. Și poporul a zis lui Iosua: "Noi vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru, și vom asculta glasul Lui".
25. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul, și i-a dat legi și porunci, la Sihem.
26. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare, și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului.
27. Și Iosua a zis întregului popor: "Iată, piatra aceasta va fi martoră împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru".
28. Apoi Iosua a dat drumul poporului, și s-a dus fiecare în moștenirea lui.
29. După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, în vârstă de o sută zece ani.
30. L-au înmormântat în ținutul care-i căzuse la împărțeală, la Timnat-Serah, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș.
31. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua, și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel.
32. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea țarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif.
33. Eleazar, fiul lui Aaron, a murit, și a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului său Fineas, în muntele lui Efraim.


Selectați alt capitol de mai jossus