Judecatori 1

1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, și au zis: "Cine dintre noi să se suie întâi împotriva Canaaniților, ca să pornească lupta cu ei?"
2. Domnul a răspuns: "Iuda să se suie; iată că am dat țara în mâinile lui."
3. Și Iuda a zis fratelui său Simeon: "Suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorț, și să luptăm împotriva Canaaniților; și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorț." Și Simeon s-a dus cu el.
4. Iuda s-a suit, și Domnul a dat pe Canaaniți și pe Fereziți în mâinile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.
5. Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta împotriva lui, și au bătut pe Canaaniți și Fereziți.
6. Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmărit și l-au prins, și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare.
7. Adoni-Bezec a zis: "Șaptezeci de împărați, cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate, strângeau mâncare sub masa mea; Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut". L-au dus la Ierusalim și a murit acolo.
8. Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat; l-au trecut prin ascuțișul sabiei și au dat foc cetății.
9. Fiii lui Iuda s-au pogorât apoi, ca să bată pe Canaaniți, care locuiau muntele, ținutul de miazăzi și câmpia.
10. Iuda a pornit împotriva Canaaniților care locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat-Arba; și a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și Talmai.
11. De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.
12. Caleb a zis: "Voi da pe fiica mea Acsa de nevastă cui va bate Chiriat-Seferul și-l va lua."
13. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Acsa.
14. Când a intrat ea la Otniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogorât de pe măgar; și Caleb i-a zis: "Ce vrei?"
15. Ea i-a răspuns: "Dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă." Și Caleb i-a dat Izvoarele de sus și Izvoarele de jos.
16. Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din cetatea Finicilor, împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda la miazăzi de Arad, și s-au dus de s-au așezat între popor.
17. Iuda a pornit cu fratele său Simeon, și au bătut pe Canaaniți care locuiau la Țefat; au nimicit cetatea cu desăvârșire, și au numit-o Horma (Nimicire).
18. Iuda a mai pus mâna pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalon și pe ținutul lui, și pe Ecron și pe ținutul lui.
19. Domnul a fost cu Iuda; și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care de fier.
20. Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; și el a izgonit de-acolo pe cei trei fii ai lui Anac."
21. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe Iebusiții care locuiau la Ierusalim; și Iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi.
22. Casa lui Iosif s-a suit și ea împotriva Betelului, și Domnul a fost cu ei.
23. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai înainte se chema Luz.
24. Străjerii au văzut pe un om ieșind din cetate, și i-au zis: "Arată-ne pe unde putem intra în cetate, și vom avea milă de tine."
25. El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate. Și au trecut cetatea prin ascuțișul sabiei; dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui.
26. Omul acela s-a dus în țara Hetiților; a zidit o cetate, și i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat până în ziua de azi.
27. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Șean și din satele dimprejurul lui, din Taanac și satele lui, din Dor și satele dimprejurul lui, din Iibleam și satele dimprejurul lui, din Meghido și satele dimprejurul lui; așa încât Canaaniții au izbutit să rămână în țara aceasta.
28. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe Canaaniți la un bir, dar nu i-a izgonit.
29. Efraim n-a izgonit pe Canaaniții care locuiau la Ghezer, și Canaaniții au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer.
30. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; și Canaaniții au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuși la un bir.
31. Nici Așer n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic și din Rehob;
32. și Așeriții au locuit în mijlocul Canaaniților, locuitorii țării, căci nu i-au izgonit.
33. Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Șemeș, nici pe locuitorii din Bet-Anat, și a locuit în mijlocul Canaaniților, locuitorii țării; dar locuitorii din Bet-Șemeș și din Bet-Anat au fost supuși la un bir.
34. Amoriții au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan, și nu i-au lăsat să se coboare în câmpie.
35. Amoriții au izbutit să rămână la Har-Heres, la Aialon și la Șaalbim; dar mâna casei lui Iosif a apăsat asupra lor, și au fost supuși la un bir.
36. Ținutul Amoriților se întindea de la suișul Acrabim, de la Sela, și în sus.


Selectați alt capitol de mai jossus