Marcu 15

1. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot Soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus și L-au dat în mâinile lui Pilat.
2. Pilat L-a întrebat: "Ești Tu Împăratul Iudeilor?" "Da, sunt", i-a răspuns Isus.
3. Preoții cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri.
4. Pilat L-a întrebat din nou: "Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!"
5. Isus n-a mai dat nici un răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.
6. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat, pe care-l cereau ei.
7. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui, din pricina unui omor, pe care-l săvârșiseră într-o răscoală.
8. Norodul s-a suit, și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna.
9. Pilat le-a răspuns: "Voiți să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor?"
10. Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.
11. Dar preoții cei mai de seamă au ațâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba.
12. Pilat a luat din nou cuvântul, și le-a zis: "Dar ce voiți să fac cu Acela, pe care-L numiți Împăratul Iudeilor?"
13. Ei au strigat din nou: "Răstignește-L!"
14. "Dar ce rău a făcut?" le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: "Răstignește-L!"
15. Pilat a vrut să facă pe placul norodului, și le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.
16. Ostașii au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor.
17. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini, și I-au pus-o pe cap.
18. Apoi au început să-I ureze, și să zică: "Plecăciune, Împăratul Iudeilor!"
19. Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau.
20. După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui, și L-au dus să-L răstignească.
21. Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf.
22. Și au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: "Locul căpățânii."
23. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.
24. După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare.
25. Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
26. Deasupra Lui era scrisă vina Lui: "Împăratul Iudeilor."
27. Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga Lui.
28. Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: "A fost pus în numărul celor fărădelege."
29. Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap, și ziceau: "Uă! Tu, care strici Templul, și-l zidești la loc în trei zile,
30. mântuiește-Te pe Tine însuți, și pogoară-Te de pe cruce!"
31. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii își băteau joc de El între ei, și ziceau: "Pe alții i-a mântuit, și pe Sine însuși nu Se poate mântui!
32. Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!" Cei răstigniți împreună cu El, de asemenea își băteau joc de El.
33. La ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea.
34. Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eloi, Eloi, lama sabactani" care, tălmăcit, înseamnă: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?"
35. Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: "Iată, cheamă pe Ilie!"
36. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie, și I-a dat să bea, zicând: "Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-L pogoare de pe cruce!"
37. Dar Isus a scos un strigăt tare, și Și-a dat duhul.
38. Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.
39. Sutașul, care sta în fața lui Isus, când a văzut că Și-a dat astfel duhul, a zis: "Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
40. Acolo erau și niște femei, care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome,
41. care, pe când era El în Galilea, mergeau după El și-I slujeau; și multe alte femei, care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.
42. Când s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea Sabatului. –
43. a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
44. Pilat s-a mirat că murise așa de curând; a chemat pe sutaș, și l-a întrebat dacă a murit de mult.
45. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.
46. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfășurat în pânza de in, și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului.
47. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.


Selectați alt capitol de mai jossus