Matei 15

1. Atunci niște Farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus, și I-au zis:
2. "Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă."
3. Drept răspuns, El le-a zis: "Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?
4. Căci Dumnezeu a zis: "Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta;" și: "Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea."
5. Dar voi ziceți: "Cine va zice tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu",
6. nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.
7. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
8. "Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
9. Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești."
10. Isus a chemat mulțimea la Sine, și a zis: "Ascultați, și înțelegeți:
11. Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om."
12. Atunci ucenicii Lui s-au apropiat, și I-au zis: "Știi că Fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele, pe care le-au auzit?"
13. Drept răspuns, El le-a zis: "Orice răsad, pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină.
14. Lăsați-i: sunt niște călăuze oarbe; și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă."
15. Petru a luat cuvântul, și I-a zis: "Deslușește-ne pilda aceasta."
16. Isus a zis: "Și voi tot fără pricepere sunteți?
17. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece, și apoi este aruncat afară în hazna?
18. Dar, ce iese din gură, vine din inimă, și aceea spurcă pe om.
19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
20. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om."
21. Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului.
22. Și iată că o femeie Canaaneancă, a venit din ținuturile acelea, și a început să strige către El: "Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac."
23. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Și ucenicii Lui s-au apropiat și L-au rugat stăruitor: "Dă-i drumul, căci strigă după noi."
24. Drept răspuns, El a zis: "Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel."
25. Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: "Doamne, ajută-mi!"
26. Drept răspuns, El i-a zis: "Nu este bine să iei pâinea copiilor, și s-o arunci la căței!"
27. "Da, Doamne", a zis ea, "dar și cățeii mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor."
28. Atunci Isus i-a zis: "O, femeie, mare este credința Ta; facă-ți-se cum voiești." Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
29. Isus a plecat din locurile acelea, și a venit lângă marea Galileii. S-a suit pe munte, și a șezut jos acolo.
30. Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi, și mulți alți bolnavi I-au pus la picioarele Lui, și El i-a tămăduit;
31. așa că noroadele se mirau, când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel.
32. Isus a chemat pe ucenicii Săi, și le-a zis: "Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile așteaptă lângă Mine, și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum."
33. Ucenicii I-au zis: "De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?"
34. "Câte pâini aveți?" i-a întrebat Isus. "Șapte", I-au răspuns ei, "și puțini peștișori"
35. Atunci Isus a poruncit norodului să șadă pe pământ.
36. A luat cele șapte pâini și peștișorii, și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt, și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului.
37. Au mâncat toți și s-au săturat; și s-au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri.
38. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbați, afară de femei și de copii.
39. În urmă Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie, și a trecut în ținutul Magdalei.


Selectați alt capitol de mai jossus