Numeri 25

1. Israel locuia în Sitim; și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
2. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; și poporul a mâncat, și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor.
3. Israel s-a alipit de Baal-Peor, și Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel.
4. Domnul a zis lui Moise: "Strânge pe toate căpeteniile poporului, și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului."
5. Moise a zis judecătorilor lui Israel: "Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor."
6. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o Madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii.
7. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării, și a luat o suliță în mână.
8. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.
9. Douăzeci și patru de mii au murit loviți de urgia aceea.
10. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
11. "Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel, prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor; și n-am nimicit, în mânia Mea, pe copiii lui Israel.
12. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace.
13. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel."
14. Bărbatul acela din Israel, care a fost ucis împreună cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părintești a Simeoniților.
15. Femeia care a fost ucisă, se numea Cozbi, fata lui Țur, căpetenia semințiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian.
16. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
17. "Priviți pe Madianiți ca vrăjmași, și ucideți-i;
18. căci și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile lor, în fapta lui Peor, și în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor."


Selectați alt capitol de mai jossus