Numeri 3

1. Iată sămânța lui Aaron și a lui Moise, pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.
2. Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab, întâiul născut, Abihu, Eleazar și Itamar.
3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, care au primit ungerea preoțească, și care au fost închinați în slujba preoției.
4. Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar și Itamar au împlinit slujba preoției, în fața tatălui lor Aaron.
5. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
6. "Apropie seminția lui Levi, și pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui.
7. Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba cortului.
8. Să aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii, și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului.
9. Să dai pe Leviți lui Aaron și fiilor lui; ei să-i fie dați lui în totul, din partea copiilor lui Israel.
10. Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să păzească slujba preoției lor; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea."
11. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
12. "Iată că am luat pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuți, care se nasc întâi dintre copiii lui Israel; și Leviții vor fi ai Mei.
13. Căci orice întâi născut este al Meu; în ziua când am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toți întâii născuți din Israel, atât din oameni cât și din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul."
14. Domnul a vorbit lui Moise, în pustia Sinai, și a zis:
15. "Fă numărătoarea copiilor lui Levi, după casele părinților lor, după familiile lor; și anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească, de la vârsta de o lună în sus.
16. Moise le-a făcut numărătoarea, după porunca Domnului, întocmai cum poruncise.
17. Iată care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari. –
18. Iată numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și Șimei.
19. Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel;
20. și fiii lui Merari, după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinților lor.
21. Din Gherșon se pogoară familia lui Libni și familia lui Șimei, alcătuind familiile Gherșoniților.
22. Cei ieșiți la numărătoare, când au numărat pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost șapte mii cinci sute.
23. Familiile Gherșoniților tăbărau înapoia cortului la apus.
24. Căpetenia casei părintești a Gherșoniților era Elisaf, fiul lui Lael.
25. În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui Gherșon era dat: cortul și acoperișul cortului, învelitoarea acoperișului cortului și perdeaua de la ușa cortului întâlnirii;
26. apoi pânzele curții și perdeaua de la poarta curții cortului de jur împrejurul cortului și altarului, și toate funiile pentru slujba cortului.
27. Din Chehat se pogoară familia Amramiților, familia Ițehariților, familia Hebroniților și familia Uzieliților, alcătuind familiile Chehatiților.
28. Numărând pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii șase sute de bărbați, însărcinați cu îngrijirea sfântului locaș.
29. Familiile fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului.
30. Căpetenia casei părintești a familiilor Chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel.
31. În grija lor au dat chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, uneltele sfântului locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua dinăuntru, și tot ce ține de ea.
32. Căpetenia căpeteniilor Leviților era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor însărcinați să îngrijească de sfântul locaș.
33. Din Merari se pogoară familia lui Mahli și familia lui Muși, alcătuind familiile Merariților.
34. Cei ieșiți la numărătoare, când au numărat pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost șase sute de mii două sute.
35. Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau în partea de miazănoapte a cortului.
36. În paza și grija fiilor lui Merari au dat: scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ține de ele;
37. apoi stâlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușii lor și funiile lor.
38. Moise, Aaron și fiii lui tăbărau înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la sfântul locaș, tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea.
39. Toți Leviții a căror numărătoare au făcut-o Moise și Aaron, după porunca Domnului, după familiile lor, toți bărbații, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.
40. Domnul a zis lui Moise: "Fă numărătoarea tuturor întâilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, și numără-i după numele lor.
41. Să iei pe Leviți pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel, și vitele Leviților în locul tuturor întâilor născuți din vitele copiilor lui Israel!"
42. Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuți dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul.
43. Toți întâii născuți de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei.
44. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
45. "Ia pe Leviți în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel, și vitele Leviților în locul vitelor lor; și Leviții vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.
46. Pentru răscumpărarea celor două sute șaptezeci și trei, care trec peste numărul Leviților, dintre întâii născuți ai copiilor lui Israel,
47. să iei câte cinci sicli de cap, după siclul sfântului locaș, care este de douăzeci de ghere.
48. Să dai argintul acesta lui Aaron și fiilor lui, pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul Leviților."
49. Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpărați de Leviți;
50. a luat argintul întâilor născuți din copiii lui Israel: o mie trei sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș.
51. Și Moise a dat argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.


Selectați alt capitol de mai jossus