Eclesiologie: 

Cum să găseşti o biserică bună

 

(mesajul #95033)

 

de P. G. Mathew, M.A., M.Div., Th.M.

 

Copyright © 1995 by P. G. Mathew

 

Oricând cei care sunt credincioşi în Isus Hristos se mută într-o locaţie nouă, primul lucru pe care vor să-l facă este să găsească o biserică bună. În mod frecvent există multe biserici disponibile, dar nu toate sunt asemenea. La fel cum există diferenţe între doctori, tot aşa există diferenţe între biserici, şi e nevoie de protecţia consumatorului în această chestiune. Cum, aşadar, poate recunoaşte cineva o biserică bună? Trebuie să devii un creştin informat. Trebuie să te informezi cu privire la caracteristicile unei biserici adevărate, biblice şi să înveţi să recunoşti pe cele care nu sunt. O biserică adevărată va arăta anumite semne de autenticitate, şi trebuie să te uiţi cu sârguinţă până vei găsi o biserică care prezintă aceste semne.

 

Semne ale unei biserici bune: Adevărul

 

Primul semn al unei biserici bune este adevărul. În rugăciunea Domnului nostru Isus Hristos în Ioan 17:17 citim, „Sfinţeşte-i prin adevăr, cuvântul Tău este adevărul”. Atunci când vizitezi o biserică, puneţi această întrebare: Crede această biserică în Sfintele Scripturi ca fiind cuvântul infailibil al lui Dumnezeu? Un adevărat creştin nu trebuie să se alăture unei biserici care refuză să creadă într-o autoritatea absolută a celor 66 de cărţi ale Vechiului şi a Noului Testament.

 

Biserica este stâlpul şi temelia adevărului lui Dumnezeu, clădită pe temelia apostolilor şi a profeţilor. Aceasta este ghidată mereu de învăţătura apostolică, care este Biblia. Ni se spune în Fapte 2:42 că creştinii timpurii se devotau faţă de învăţătura apostolilor. Şi aşa cum am citit deja din Ioan 17, Isus s-a rugat ca biserica să fie sfinţită de adevăr, care este cuvântul lui Dumnezeu.

 

Aşa că trebuie să recunoaştem o biserică bună prin căutarea adevărului. De ce este acest lucru serios? Dacă o biserică nu predică adevărul, aceasta te va distruge. Prin urmare, atunci când vizitezi o biserică, trebuie să întrebi pe pastor dacă crede în Biblie. Verifică să vezi dacă el este absolvent al unui seminar care crede în Biblie. Cere-i dacă crede în naşterea din fecioară şi învierea lui Isus Hristos. Acum, nu poţi să pui aceste întrebări decât dacă tu însuţi ai o anumită înţelegere a doctrinelor creştine. Dar dacă ai o astfel de înţelegere, întreabă-l pe pastor dacă crede în aceste doctrine biblice.

 

Semne ale unei biserici bune: Unitatea

 

Al doilea semn al unei biserici bune este unitatea. Priveşte la Ioan 17:21-23. „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una, Eu în ei şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis”. Dacă o biserică suferă de diviziuni continue şi lupte, cineva nu ar trebui să se alăture unui asemenea fel de biserică. O biserică adevărată este caracterizată de unitate printre membrii ei.

 

Acum, este foarte important să indicam faptul că o biserică nu poate să-şi fabrice propria ei unitate. Totuşi, o astfel de unitate va fi prezentă într-o biserică adevărată a lui Isus Hristos. De ce? Unitatea este produsă de lucrarea Duhului Sfânt. O adevărată biserică este una a cărei membrii sunt născuţi din Duhul Sfânt şi în care locuieşte Duhul Sfânt. Aceasta are un singur Domn drept cap al ei şi se închină unui singur Dumnezeu Tată. Slujba membrilor bisericii nu este de a crea unitate ci de a o menţine aşa cum a fost ea stabilită în biserică de Duhul lui Dumnezeu.

 

O adevărată biserică, prin urmare, va transcende toate distincţiile rasiale, sexuale, de clasă şi culoare. Aceasta va avea o singură voinţă, un singur scop, şi o singură autoritate, şi în Efeseni 4 descoperim motivele pentru această unitate. Aşa că dacă vizitezi o biserică şi descoperi că aceasta este plină cu diviziuni şi lupte, nu ar trebui să te alături de acea biserică.

 

Semne ale unei biserici bune: Sfinţenia

 

Al treilea semn al unei biserici bune este sfinţenia. În Ioan 17:14 Isus spune, „Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume”. În altă partea Biblia spune, „Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt”. Biserica lui Hristos a fost adusă în existenţă de Duhul Sfânt şi este locuită de El. Prin urmare, dacă o biserică este o adevărată biserică, sfinţenia va fi manifestată în aceasta ca rezultat al lucrării Duhului Sfânt.

 

O biserică trebuie să practice sfinţenia. Fiecare creştin adevărat este deja un sfânt în principiu, separat de lume pentru scopul devenirii conform imaginii lui Isus Hristos. Astfel, trebuie să existe sfinţenie într-o biserică adevărată. De fapt, Scriptura ne spune în mod clar că „fără sfinţenie nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14).

 

Ce vrem să spunem prin sfinţenie? Sfinţenia nu înseamnă practica legalismului sau a ascetismului. Aceasta înseamnă practicarea neprihănirii, facerea faptelor bune în ascultare faţă de Domnul bisericii. Prin urmare, membrii unei adevărate biserici vor spune „Nu” la nelegiuire şi „Da” către fiecare poruncă a lui Isus Hristos, Domnul bisericii.

 

Semne ale unei biserici bune: Bucuria

 

Al patrulea semn al unei biserici bune este bucuria. În Ioan 17:13 Isus se ruga lui Dumnezeu Tatăl pentru ucenicii Lui, „Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, ca să aibă în ei bucuria Mea deplină”. Dacă am fost eliberaţi de robia faţă de satan şi răscumpăraţi de Isus Hristos, trebuie să ne bucurăm întotdeauna.

 

Dacă nu vezi adevărata bucurie a mântuiri în vieţile membrilor unei biserici, ar trebui să te gândeşti foarte atent înainte ca să te alături de acea biserică. Trebuie să existe răsărit de soare în sufletele, în familiile şi în biserica noastră dacă suntem creştini. De ce? Creştinismul înseamnă vestea bună a marii bucurii pentru toate vremurile. Ce este această veste bună? Hristos este viu! Moartea şi iadul au fost cucerite! Păcatul este înfrânt! Am fost salvaţi pentru totdeauna! Aşa că Isus le-a spus ucenicilor Săi, „Bucuraţi-vă! Am cucerit lumea”. Prin urmare, o adevărată biserică trebuie să fie caracterizată de bucurie.

 

Semne ale unei biserici bune: Misiunile

 

În Ioan 17:18-19 Isus s-a rugat, „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr”. Dacă membrii unei biserici se bucură într-adevăr de mântuirea în Hristos, acea biserică va avea şi un sens de misiune de a declara mântuirea la oamenii din toate naţiunile. Toţi sunt păcătoşi sub mânia lui Dumnezeu, proclamă Biblia, şi singura cale de scăpare este prin singurul Salvator, Isus Hristos. Aşa că noi trebuie să declarăm către toţi oamenii, „Pocăiţi-vă şi credeţi în Domnul Isus Hristos şi veţi fi mântuiţi”.

 

De sigur, există multe religii în lume, dar mântuirea se găseşte numai în Isus Hristos. Aşa că Isus a poruncit ucenicilor Săi, „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.” (Matei 28:19-20).

 

În Romani 10 apostolul Pavel a vorbit despre misiuni: „În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă ‚oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.’ Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimeşi? După cum este scris: ‚Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!’” (Romani 10:12-15).

 

Prin intermediul misiunilor biserica priveşte în afară spre lume, şi prin urmare, misiunile sunt un semn important al unei biserici bune.

 

Semne ale unei biserici bune: Observarea sacramentelor

 

Un alt semn al unei biserici bune este observarea sacramentelor. Există două sacramente, sau ritualuri, instituite de Isus Hristos şi ele trebuiesc practicate în viaţa unei biserici bune.

 

Primul sacrament este botezul, pe care biserica trebuie să-l administreze într-un fel valid. Dacă o biserică învaţă că botezul va regenera şi îi va salva pe oameni, tu nu ar trebui să aparţii acelei biserici. De ce? Aceasta este doctrină falsă. Conform Bibliei, botezul nu mântuieşte niciodată pe nimeni. Aceasta nu este felul de mântuire al lui Dumnezeu. Cu toate acestea milioane de oameni cred în mod fals că dacă sunt botezaţi, ori prin stropire sau prin imersiune într-o biserică, ei vor fi mântuiţi. Acesta este un nonsens pur! Biserica trebuie să-i boteze pe oameni, dar numai cei care sunt regeneraţi de Duhul Sfânt şi care s-au încrezut în doar în Isus Hristos pentru mântuirea lor.

 

Celălalt sacrament este Cina Domnului, care a fost instituit de Isus Hristos în noaptea dinaintea morţii Sale pe cruce. O biserică ar trebui să celebreze Cina Domnului în mod regulat, administrând-o către cei care au o umblare creştină vrednică de Domnul Isus Hristos. Dar la fel ca şi cu botezul, noi trebuie să fim foarte conştienţi că Cina Domnului nu va mântui nici o persoană. Aceasta trebuie să fie dată acelora care au fost deja mântuiţi prin moartea Domnului şi Salvatorului nostru Isus Hristos.

 

Semne ale unei biserici bune: Guvernare şi disciplină

 

O biserică bună trebuie să exercite şi guvernarea şi disciplina biblică. Evrei 13:17 ne spune, „Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos”. O biserică trebuie să aibă autoritate care să fie exercitată în ea de bătrânii bisericii.

 

Biblia învaţă în mod clar despre autoritatea într-un cămin creştin. Părintele este capul casei, şi copii trebuie să asculte de părinţii lor. Aceasta vorbeşte despre autoritatea statului, şi noi trebuie să ne supunem acelei autorităţi atâta timp cât aceasta nu violează poruncile Domnului Isus Hristos.

 

În acelaşi fel, Biblia mai vorbeşte despre autoritate şi guvernare în biserică, aşadar liderii bisericii se îngrijesc ca fiecare membru al acelei biserici să meargă într-un fel care este vrednic de capul bisericii, Isus Hristos. Dacă o persoană nu trăieşte o viaţă creştină şi refuză să acorde atenţie la îndemnurile autorităţilor bisericii, acea persoană trebuie excomunicată în speranţa că el sau ea se poate pocăii şi să se întoarcă în biserică.

 

Citim despre disciplina bisericii în 1 Corinteni 5 precum şi în 2 Tesaloniceni 3. În ultimul pasaj vedem un exemplu al felului cum biserica Noului Testament a practicat disciplina. În biserica tesalonicenilor existau anumiţi oameni care nu vroiau să lucreze; ei vroiau să trăiască precum lipitorile. Găsim această problemă şi astăzi, nu-i aşa? Dar aici ni se spune ce ar trebui să facă o biserică cu astfel de oameni: „Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte. Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui. Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, pe acela să vi-l însemnaţi şi să n-aveţi nici un fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine” (2 Tesaloniceni 3:11-14).

 

În 1 Timotei 1:19-20 vedem felul cum apostolul Pavel a tratat anumiţi membrii din biserica antică care nu se ţineau de credinţă şi de buna conştiinţă: „Unii l-au pierdut şi au căzut din credinţă. Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească”. Şi în Tit 3:10-11 citim, „După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit”.

 

O biserică nu ar trebui să fie un loc unde oricine şi fiecare să poată fi un membru pentru totdeauna. Biserica este biserica lui Isus Hristos, şi prin urmare, aceasta trebuie să practice Scripturile şi să exercite disciplina. Acum, ştim că în vremurile moderne multe biserici, precum familiile, nu practică de fapt disciplina. De ce? Pentru că nimănui nu-i place să i se spună că ar trebui să se revizuiască şi să trăiască o viaţă sfântă. Dar Scripturile învaţă că o biserică bună trebuie să exercite disciplina şi tu trebuie să cauţi o biserică care face aşa.

 

Semne ale unei biserici bune: Închinarea

 

Care este un alt semn al unei biserici bune? Închinarea. Dumnezeu Tatăl caută oameni care să i se închine Lui în duh şi în adevăr. El vrea ca biserica Sa să se roage, să cânte, şi să predice cuvântul lui Dumnezeu. El vrea ca biserica Sa să-i binecuvânte pe poporul Său.

 

Adevărata închinare – închinarea la Dumnezeu în duh şi adevăr – este una din funcţiile bisericii aşa cum există în lume. O adevărată biserică se închină adevăratului Dumnezeu ori de câte ori se adună laolaltă, şi ar trebui să cauţi cu sârguinţă o astfel de biserică.

 

Semne ale unei biserici bune: Familia

 

O biserică bună este o familie şi trebuie să cauţi acest aspect atunci când vizitezi o biserică. Biserica este numită familia credinţei, ceea ce înseamnă că aceasta nu este doar un club la care se poate alătura cineva sau să îşi dea demisia când vrea. Nu, biserica lui Dumnezeu este o familie, şi Dumnezeu este Tatăl. Vă amintiţi rugăciunea pe care Isus ne-a învăţat să ne rugăm? „Tatăl nostru…” Dumnezeu Tatăl este Tatăl familiei poporului lui Dumnezeu, biserica care există în întreaga lume.

 

În Galateni 6:10 apostolul Pavel scrie, „Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la toţi şi mai ales fraţilor în credinţă”. Biserica este o familie! Şi în Efeseni 2:19 citim, „Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu”. Dumnezeu este Tatăl, iar tu şi cu mine suntem fraţi şi surori în această familie.

 

Care este caracteristica principală a unei familii? Dragostea. În cadrul bisericii trebuie să ne iubim unul pe altul, să ne îngrijim reciproc, să ne jertfim unul pentru altul, şi să murim unul pentru altul. Dacă o biserică nu practică acest fel de dragoste grijulie, dacă o biserică nu este interesată în membrii individuali, atunci tu nu ar trebui să fi membru al acelei bisericii. O biserică nu este un loc de discriminare, ci mai degrabă este un loc de dragoste, dăruire şi de ajutarea reciprocă.

 

Concluzie

 

În final, trebuie să realizăm un punct important: Nici o biserică nu este perfectă. Dacă tu cauţi biserica perfectă, nu ai să o găseşti. Dacă descoperi o biserică perfectă şi te alături ei, va avea loc o problemă: tu o să o strici! Dar este voia lui Dumnezeu ca creştinii să devină membrii dintr-o biserică locală, şi acestea sunt unele din semnele la care să te uiţi în timp ce vizitezi bisericile.

 

Şi oricând te muţi, asigură-te că discuţi cu pastorul tău local ca să-ţi dea referinţe despre bisericile din noua ta locaţie. Dacă pastorul tău este un om al lui Dumnezeu, ar trebui să-l întrebi, „Mă puteţi ajuta să găsesc o biserică în acest nou oraş? Mă mut acolo”, şi el, fiind un expert în aceste lucruri, va putea să te ajute să localizezi o biserică. Aşa cum am spus la început, avem nevoie de o astfel de protecţie a consumatorului, mai ales în această vreme când sunt aşa de multe biserici disponibile.

 

Fie ca Dumnezeu să te ajute să priveşti la aceste semne în timp ce vizitezi bisericile! Şi fie ca el să te ajute, în calitate de creştin informat, să găseşti o biserică care crede în Biblie unde predomină dragostea, ca să te poţi alătura acelei biserici şi să creşti în harul şi cunoştinţa lui Isus Hristos. Amin.