Mărturisire de credinţă:

Confesiuni baptiste americane 

 

 

Mărturisirea de credinţă din New Hampshire

 

Această mărturisire a fost extrasă din Apocalipsa lui Ioan, Newton Brown, D. D., din New Hampshire cam în 1833, şi a fost adoptată de Convenţia de la New Hampshire, şi a fost larg acceptată de Baptişti, în special din statele nordice şi vestice, ca o afirmaţie clară şi concisă a credinţei lor, în armonie cu doctrinele confesiunilor mai în vârstă, dar exprimată într-o formă mai blândă. Textul este luat din Manualul Bisericii Baptiste, publicat de American Baptist Publication Society, Philadelphia.

 

Declaraţie de Credinţă

 

Despre Scripturi Noi credem că Sfânta Biblie a fost scrisă de oameni inspiraţi divin, şi este o comoară perfectă de instrucţiuni cereşti (1); care îl are pe Dumnezeu ca autor al ei, mântuirea ca final al ei (2), şi adevărul fără nici o amestecare cu eroarea pentru materia ei (3); că aceasta descoperă principiile prin care Dumnezeu ne va judeca (4); şi de aceea este, şi va rămâne până la sfârşitul lumii, centrul adevărat al unirii creştine (5), şi standardul suprem prin care ar trebui încercate toate comportamentele, crezurile şi opiniile oamenilor (6).

 

Despre Dumnezeul Adevărat Noi credem că există unul, şi numai unul, viu şi adevărat Dumnezeu, un infinit, inteligent Duh, a cărui nume este JEHOVAH, Creatorul şi Conducătorul Suprem al Cerului şi al pământului (7); inexpresibil glorios în sfinţenie (8), şi vrednic de toată onoarea, încrederea şi dragostea posibilă (9); că în unitatea Divinităţii există trei persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (10); egale în fiecare perfecţiune divină (11), şi îndeplinind slujbe distincte şi armonioase în marea lucrare de răscumpărare (12).

 

Despre Căderea Omului Noi credem că omul a fost creat în sfinţenie, sub legea Creatorului său (13); dar prin fărădelege voluntară a căzut din acea stare sfântă şi fericită (14); în consecinţă toată omenirea este formată acum din păcătoşi (15), nu prin constrângere, ci prin alegere (16); fiind prin natură în întregime lipsiţi de acea sfinţenie cerută de legea lui Dumnezeu, înclinaţi spre rău; şi de aceea sub dreapta condamnare la pieirea veşnică (17), fără apărare sau scuză (18).

 

Despre Calea de Mântuire Noi credem că mântuirea păcătoşilor este în întregime prin har (19), prin slujbele de mijlocire ale Fiului lui Dumnezeu (20); care prin numirea Tatălui, în mod liber a luat asupra lui natura noastră, totuşi fără păcat (21); a onorat legea divină prin ascultarea lui personală (22), şi prin moartea lui a făcut o ispăşire deplină pentru păcatele noastre (23); că fiind înviat din morţi, el este acum întronat în cer (24); şi unind în persoana lui minunată cele mai gingaşe compasiuni cu perfecţiunile divine, el este în fiecare fel calificat pentru a fi un Mântuitor potrivit, cu compasiune şi atot-suficient (25).

 

Despre Îndreptăţire Noi credem că cea mai mare binecuvântare evanghelică pe care Cristos (26) o asigură pentru cei care cred în el este Îndreptăţirea (27); care Îndreptăţire include iertarea păcatului (28), şi promisiunea vieţii veşnice pe principiile dreptăţii (29); care este acordată, nu în considerarea vre-unor fapte de dreptate pe care noi le-am făcut, ci numai prin credinţa în sângele Răscumpărătorului (30); prin virtutea cărei credinţe dreptatea lui perfectă este în mod liber imputată nouă de la Dumnezeu (31); că aceasta ne aduce într-o stare de cea mai binecuvântată pace şi favoare cu Dumnezeu, şi asigură fiecare altă binecuvântare necesară pentru timp şi veşnicie (32).

 

Despre Gratuitatea Mântuirii Noi credem că binecuvântările mântuirii sunt oferite în mod gratuit tuturor prin evanghelie (33); şi că este datoria directă a tuturor să le accepte prietenos, cu pocăinţă, şi credinţă ascultătoare (34); şi că nimic nu împiedică mântuirea celui mai mare păcătos de pe pământ decât propria lui inerentă depravare şi respingerea voluntară a evangheliei (35); care respingere implică în el o condamnare sporită (36).

 

Despre Har în Regenerare Noi credem că, pentru a fi mântuiţi, păcătoşii trebuie să fie regeneraţi, sau născuţi din nou (37); că regenerarea constă în a oferi o mentalitate sfântă minţii (38); care este efectuată într-o manieră mai presus de înţelegerea noastră prin puterea Duhului Sfânt, în conexiune cu adevărul divin (39), pentru a asigura ascultarea noastră voluntară faţă de evanghelie (40); ci că dovada proprie acesteia apare în roadele sfinte ale pocăinţei, şi credinţei, şi înnoirea vieţii (41).

 

Despre Pocăinţă şi Credinţă Noi credem că Pocăinţa şi Credinţa sunt datorii sfinte, şi de asemenea haruri inseparabile, lucrate în sufletele noastre prin Duhul regenerator al lui Dumnezeu (42), prin care fiind adânc convinşi de vinovăţia noastră, de pericolul, şi neajutorarea noastră, şi de calea de mântuire prin Cristos (43), ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăinţă, mărturisire şi implorare pentru milă, în mod neprefăcut (44); în acelaşi timp primind din toată inima pe Domnul Isus Cristos ca Profet, Preot şi Rege al nostru, şi bazându-ne numai pe el ca fiind singurul şi atot-sufientul nostru Mântuitor (45).

 

Despre Scopul lui Dumnezeu de Har Noi credem că Alegerea este scopul veşnic al lui Dumnezeu, potrivit căreia el în mod hăruitor regenerează, sfinţeşte şi mântuieşte păcătoşii (46); care fiind perfect consecventă cu liberul arbitru al omului, aceasta cuprinde toate mijloacele în conexiune cu scopul final (47); că acesta este cea mai glorioasă arătare a bunătăţii suverane a lui Dumnezeu, fiind infinit liber, înţelept, sfânt, şi neschimbător (48); că acesta exclude cu totul laudăroşenia, şi promovează umilinţa, iubirea, rugăciunea, preamărirea, încrederea în Dumnezeu, şi imitarea activă a milei sale libere (49); că acesta încurajează folosirea mijloacelor în cel mai înalt grad (50); pentru ca să se poată afirma prin efectele sale în toţi cei care cu adevărat cred în Evanghelie (51); că este temelia asigurării creştine (52); şi pentru a afirma harul cu privire la ceea ce se cere de la noi şi că acesta merită cea mai profundă sârguinţă (53).

 

Despre Sfinţire Noi credem că Sfinţirea este procesul prin care, potrivit cu voia lui Dumnezeu, noi suntem făcuţi părtaşi sfinţeniei lui (54); şi că este o lucrare progresivă (55); şi că este începută în regenerare (56); şi că este continuată în inimile credincioşilor prin prezenţa şi puterea Duhului Sfânt, Pecetluitorul şi Mângâietorul, în folosirea continuă a mijloacelor rânduite - în special Cuvântul lui Dumnezeu, auto-examinarea, lepădarea de sine, vegherea şi rugăciunea (57).

 

Despre Perseverenţa Sfinţilor Noi credem că doar aceia sunt credincioşi adevăraţi care rabdă până la sfârşit (58); că ataşamentul lor perseverent faţă de Cristos este un semn mare care îi distinge faţă de cei care profesează superficial (59); că o Providenţă specială veghează asupra stării lor de bine (60); şi că ei sunt păziţi prin puterea lui Dumnezeu prin credinţă spre mântuire (61).

 

Despre Armonia Legii şi a Evangheliei Noi credem că Legea lui Dumnezeu este regula veşnică şi neschimbătoare a guvernării lui morale (62); că aceasta este sfântă, dreaptă, şi bună (63); şi că incapacitatea pe care Scripturile o atribuie oamenilor căzuţi de a împlini poruncile sale apare în întregime din iubirea lor faţă de păcat (64); pentru a-i elibera pe ei de aceasta, şi pentru a-i restaura printr-un Mijlocitor spre ascultare neprefăcută faţă de Legea sfântă, este un scop măreţ al Evangheliei, şi ale mijloacelor de har conectate cu întemeierea Bisericii vizibile (65).

 

Despre o Biserică Evanghelică Noi credem că o Biserică vizibilă a lui Cristos este o adunare de credincioşi botezaţi (66), asociaţi prin legământ în credinţa şi părtăşia evangheliei (67); păzind poruncile lui Cristos (68); condusă prin legile lui (69), şi exercitând darurile, drepturile şi privilegiile investite în ei prin Cuvântul lui (70); că singurele sale slujbe scripturale sunt Episcopii, sau Păstorii, şi Diaconii (71) a căror calificări, pretenţii şi datorii sunt definite în Epistolele către Timotei şi Tit.

 

Despre Botez şi Cina Domnului Noi credem că Botezul creştin este scufundarea în apă a unui credincios (72), în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt (73); pentru a arăta, într-un frumos simbol, credinţa noastră în Mântuitorul crucificat, îngropat şi înviat, cu efectul în moartea noastră faţă de păcat şi învierea la o viaţă nouă (74); care este o condiţie esenţială pentru privilegiile unei relaţii cu Biserica; şi faţă de Cina Domnului (75), în care membrii Bisericii, prin folosirea sacră a pâinii şi a vinului, trebuie să comemoreze împreună iubirea până la moarte a lui Cristos (76); precedată totdeauna de o solemnă auto-examinare (77).

 

Despre Sabatul creştin Noi credem că prima zi a săptămânii este Ziua Domnului, sau Sabatul creştin (78); şi că acesta trebuie păstrat sacru pentru scopuri religioase (79), prin abţinerea de la orice muncă seculară şi recreaţii păcătoase (80); prin păzirea cu devotament a tuturor mijloacelor de har, deopotrivă private (81) şi publice (82); şi prin pregătirea pentru acea odihnă care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu (83).

 

Despre Guvernarea Civilă Noi credem că guvernarea civilă este rânduită divin, pentru interesele şi buna ordine a societăţii umane (84); şi că magistraţii sunt cei pentru care trebuie să ne rugăm, să îi onorăm şi să îi ascultăm în mod conştiincios (85); cu excepţia lucrurilor care sunt opuse voii Domnului nostru Isus Cristos (86) care este singurul Domn al conştiinţei, şi Prinţul regilor pământului (87).

 

Despre cei Drepţi şi cei Răi Noi credem că există o diferenţă radicală şi esenţială între cei drepţi şi cei răi (88); că doar aceia care prin credinţă sunt îndreptăţiţi în numele Domnului Isus, şi sfinţiţi prin Duhul Dumnezeului nostru, sunt cu adevărat drepţi în aprecierea lui (89); în timp ce toţi cei care continuă în nepocăinţă şi necredinţă sunt în faţa lui răi, şi sub blestem (90); şi această distincţie stăpâneşte peste oameni deopotrivă în şi după moarte (91).

 

Despre Lumea care va Veni Noi credem că sfârşitul lumii se apropie (92); că în ultima zi Cristos se va coborî din cer (93), şi îi va învia pe morţii din mormânt pentru sentinţa finală (94); că o solemnă separare va avea loc atunci (95); că cei răi vor fi condamnaţi la o pedeapsă fără sfârşit, şi că cei drepţi se vor bucura de o bucurie fără sfârşit (96); şi că această judecată va fixa pentru totdeauna starea finală a oamenilor în cer sau iad, pe baza principiilor dreptăţii (97).

 

1. 2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:21; 1 Samuel 23:2; Fapte 1:16; 3:21; Ioan 10:35; Luca 16:29-31; Psalmul 119:11; Romani 3:1-2

 

2. 2 Timotei 3:15; 1 Petru 1:10-12; Fapte 11:14; Romani 1:16; Marcu 16:16; Ioan 5:38-39

 

3. Proverbe 30:5-6; Ioan 17:17; Apocalipsa 22:18-19; Romani 3:4

 

4. Romani 2:12; Ioan 12:47-48; 1 Corinteni 4:3-4; Luca 10:10-16; 12:47-48

 

5. Filipeni 3:16; Efeseni 4:3-6; Filipeni 2:1-2; 1 Corinteni 1:10; 1 Petru 4:11

 

6. 1 Ioan 4:1; Isaia 8:20; 1 Tesaloniceni 5:21; 2 Corinteni 8:5; Fapte 17:11; 1 Ioan 4:6; Iuda 3:5; Efeseni 6:17; Psalmul 119:59-60; Filipeni 1:9-11

 

7. Ioan 4:24; Psalmul 147:5; 83:18; Evrei 3:4; Romani 1:20; Ieremia 10:10

 

8. Exod 15:11; Isaia 6:3; 1 Petru 1:15-16; Apocalipsa 4:6-8

 

9. Marcu 12:30; Apocalipsa 4:11; Matei 10:37; Ieremia 2:12-13

 

10. Matei 28:19; Ioan 15:26; 1 Corinteni 12:4-6; 1 Ioan 5:7

 

11. Ioan 10:30; 5:17; 14:23; 17:5, 10; Fapte 5:3-4; 1 Corinteni 2:10-11; Filipeni 2:5-6

 

12. Efeseni 2:18; 2 Corinteni 13:14; Apocalipsa 1:4-5; comp. 2, 7

 

13. Geneza 1:27, 31; Eclesiastul 7:29; Fapte 16:26; Geneza 2:16

 

14. Geneza 3:6-24; Romani 5:12

 

15. Romani 5:19; Ioan 3:6; Psalmul 51:5; Romani 5:15-19; 8:7

 

16. Isaia 53:6; Geneza 6:12; Romani 3:9-18

 

17. Efeseni 2:1-3; Romani 1:18, 32; 2:1-16; Galateni 3:10; Matei 20:15

 

18. Ezechiel 18:19-20; Romani 1:20; 3:19; Galateni 3:22

 

19. Efeseni 2:5; Matei 18:11; 1 Ioan 4:10; 1 Corinteni 3:5-7; Fapte 15:11

 

20. Ioan 3:16; 1:1-14; Evrei 4:14; 12:24

 

21. Filipeni 2:6-7; Evrei 2:9, 14; 2 Corinteni 5:21

 

22. Isaia 42:21; Filipeni 2:8; Galateni 4:4-5; Romani 3:21

 

23. Isaia 53:4-5; Matei 20:28; Romani 4:25; 3:21-26; 1 Ioan 4:10; 2:2; 1 Corinteni 15:1-3; Evrei 9:13-15

 

24. Evrei 1:8, 3; 8:1; Coloseni 3:1-4

 

25. Evrei 7:25; Coloseni 2:9; Evrei 2:18; 7:26; Psalmul 89:19; Psalmul 14

 

26. Ioan 1:16; Efeseni 3:8

 

27. Fapte 13:39; Isaia 3:11-12; Romani 8:1

 

28. Romani 5:9; Zaharia 13:1; Matei 9:6; Fapte 10:43

 

29. Romani 5:17; Tit 3:5-6; 1 Petru 3:7; 1 Ioan 2:25; Romani 5:21

 

30. Romani 4:4-5; 5:21; 6:28; Filipeni 3:7-9

 

31. Romani 5:19; 3:24-26; 4:23-25; 1 Ioan 2:12

 

32. Romani 5:1-3, 11; 1 Corinteni 1:30-31; Matei 6:33; 1 Timotei 4:8

 

33. Isaia 55:1; Apocalipsa 22:17; Luca 14:17

 

34. Romani 16:26; Marcu 1:15; Romani 1:15-17

 

35. Ioan 5:40; Matei 23:37; Romani 9:32; Proverbe 1:24; Fapte 13:46

 

36. Ioan 3:19; Matei 11:20; Luca 19:27; 2 Tesaloniceni 1:8

 

37. Ioan 3:3, 6-7; 1 Corinteni 1:14; Apocalipsa 8:7-9; 21:27

 

38. 2 Corinteni 5:17; Ezechiel 36:26; Deuteronom 30:6; Romani 2:28-29; 5:5; 1 Ioan 4:7

 

39. Ioan 3:8; 1:13; Iacov 1:16-18; 1 Corinteni 1:30; Filipeni 2:13

 

40. 1 Petru 1:22-25; 1 Ioan 5:1; Efeseni 4:20-24; Coloseni 3:9-11

 

41. Efeseni 5:9; Romani 8:9; Galateni 5:16-23; Efeseni 3:14-21; Matei 3:8-10; 7:20; 1 Ioan 5:4, 18

 

42. Marcu 1:15; Fapte 11:18; Efeseni 2:8; 1 Ioan 5:1

 

43. Ioan 16:8; Fapte 2:37-38; 16:30-31

 

44. Luca 18:13; 15:18-21; Iacov 4:7-10; 2 Corinteni 7:11; Romani 10:12-13; Psalmul 51

 

45. Romani 10:9-11; Fapte 3:22-23: Evrei 4:14; Psalmul 2:6; Evrei 1:8; 8:25; 2 Timotei 1:12

 

46. 2 Timotei 1:8-9; Efeseni 1:3-14; 1 Petru 1:1-2; Romani 11:5-6; Ioan 15:15; 1 Ioan 4:19; Osea 12:9

 

47. 2 Tesaloniceni 2:13-14; Fapte 13:48; Ioan 10:16; Matei 20:16; Fapte 15:14

 

48. Exod 33:18-19; Matei 20:15; Efeseni 1:11; Romani 9:23-24: Ieremia 31:3; Romani 11:28-29; Iacov 1:17-18; 2 Timotei 1:9; Romani 11:32-36

 

49. 1 Corinteni 4:7; 1:26-31; Romani 3:27; 4:16; Coloseni 3:12; 1 Corinteni 3:5-7; 15:10; 1 Petru 5:10; Fapte 1:24; 1 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 2:9; Luca 18:7; Ioan 15:16; Efeseni 1:16; 1 Tesaloniceni 2:12

 

50. 2 Timotei 2:10; 1 Corinteni 9:22; Romani 8:28-30; Ioan 6:37-40; 2 Petru 1:10

 

51. 1 Tesaloniceni 1:4-10

 

52. Romani 8:28-30; Isaia 42:16; Romani 11:29

 

53. 2 Petru 1:10-11; Filipeni 3:12; Evrei 6:11

 

54. 1 Tesaloniceni 4:3; 5:23; 2 Corinteni 7:1; 13:9; Efeseni 1:4

 

55. Proverbe 4:18; 2 Corinteni 3:18; Evrei 6:1; 2 Petru 1:5-8; Filipeni 3:12-16

 

56. Ioan 2:29; Romani 8:5; Ioan 3:6; Filipeni 1:9-11; Efeseni 1:13-14

 

57. Filipeni 2:12-13; Efeseni 4:11-12; 1 Petru 2:2; 2 Petru 3:18; 2 Corinteni 13:5; Luca 11:35; 9:23; Matei 26:41; Efeseni 6:18; 4:30

 

58. Ioan 8:31; 1 Ioan 2:27-28; 3:9; 5:18

 

59. 1 Ioan 2:19; Ioan 13:18; Matei 13:20-21; Ioan 6:66-69; Iov 17:9

 

60. Romani 8:28; Matei 6:30-33; Ieremia 32:40; Psalmul 121:3; 91:11-12

 

61. Filipeni 1:6; 2:12-13; Iuda 24-25; Evrei 1:14; 2 Împăraţi 6:16; Evrei 13:5; 1 Ioan 4:4

 

62. Romani 3:31; Matei 5:17; Luca 16:17; Romani 3:20; 4:15

 

63. Romani 7:12, 7, 14, 22; Galateni 3:21; Psalmul 119

 

64. Romani 8:7-8; Iosua 24:19; Ieremia 13:23; Ioan 6:44; 5:44

 

65. Romani 8:2, 4; 10:4; 1 Timotei 1:5; Evrei 8:10; Iuda 20-21; Evrei 12:14; Matei 16:17-18; 1 Corinteni 12:28

 

66. 1 Corinteni 1:1-13; Matei 18:17; Fapte 5:11; 8:1; 11:31; 1 Corinteni 4:17; 14:23; 3 Ioan 9; 1 Timotei 3:5

 

67. Fapte 2:41-42; 2 Corinteni 8:5; Fapte 2:47; 1 Corinteni 5:12-13

 

68. 1 Corinteni 11:2; 2 Tesaloniceni 3:6; Romani 16:17-20; 1 Corinteni 11:23; Matei 18:15-20; 1 Cor 5:6; 2 Corinteni 2:7; 1 Corinteni 4:17

 

69. Matei 28:20; Ioan 14:15; 15:12; 1 Ioan 4:21; Ioan 14:21; 1 Tesaloniceni 4.2; 2 Ioan 6; Galateni 6:2; toate Epistolele

 

70. Efeseni 4:7; 1 Corinteni 14:12; Filipeni 1:27; 1 Corinteni 12:14

 

71. Filipeni 1:1; Fapte 14:23; 15:22; 1 Timotei 3; Tit 1

 

72. Fapte 8:36-39; Matei 3:5-6; Ioan 3:22-23; 4:1-2; Matei 28:19; Marcu 16:16; Fapte 2:38; 8:12; 16:32-34; 18:8

 

73. Matei 28:19; Fapte 10:47-48; Galateni 3:27-28

 

74. Romani 6:4; Coloseni 2:12; 1 Petru 3:20-21; Fapte 22:16

 

75. Fapte 2:41-42; Matei 28:19-20; Fapte şi Epistolele

 

76. 1 Corinteni 11:26; Matei 26:26-29; Marcu 14:22-25; Luca 22:14-20

 

77. 1 Corinteni 11:28; 5:1, 8; 10:3-32; 11:17-32; Ioan 6:26-71

 

78. Fapte 20:7; Geneza 2:3; Coloseni 2:16-17; Marcu 2:27; Ioan 20:19; 1 Corinteni 16:1-2

 

79. Exod 20:8; Apocalipsa 1:10; Psalmul 118:24

 

80. Isaia 58:13-14; 56:2-8

 

81. Psalmul 119:15

 

82. Evrei 10:24-25; Fapte 11:26; 13:44; Levitic 19:30; Exod 46:3; Luca 4:16; Fapte 17:2, 3; Psalmul 26:8; 87:3

 

83. Evrei 4:3-11

 

84. Romani 13:1-7; Deuteronom 16:18; 1 Samuel 23:3; Exod 18:23; Ieremia 30:21

 

85. Matei 22:21; Tit 3:1; 1 Petru 2:13; 1 Timotei 2:1-8

 

86. Fapte 5:29; Matei 10:28; Daniel 3:15-18; 6:7-10; Fapte 4:18-20

 

87. Matei 23:10; Romani 14:4; Apocalipsa 19:16; Psalmul 72:11; Psalmul 2; Romani 14:9-13

 

88. Maleahi 3:18; Proverbe 12:26; Isaia 5:20; Geneza 18:23; Ieremia 15:19; Fapte 10:34- 35; Romani 6:16

 

89. Romani 1:17; 7:6; 1 Ioan 2:29; 3:7; Romani 6:18, 22; 1 Corinteni 11:32; Proverbe 11:31; 1 Petru 4:17-18

 

90. 1 Ioan 5:19; Galateni 3:10; Ioan 3:36; Isaia 57:21; Psalmul 10:4; Isa 55:6-7

 

91. Proverbe 14:32; Luca 16:25; Ioan 8:21-24; Proverbe 10:24; Luca 12:4-5; 9:23-26; Ioan 12:25-26; Eclesiastul 3:17; Matei 7:13-14

 

92. 1 Petru 4:7; 1 Corinteni 7:29-31; Evrei 1:10-12; Matei 24:35; 1 Ioan 2:17; Matei 28:20; 13:39-40; 2 Petru 3:3-13

 

93. Fapte 1:11; Apocalipsa 1:7; Evrei 9:28; Fapte 3:21; 1 Tesaloniceni 4:13-18; 5:1-11

 

94. Fapte 24:15; 1 Corinteni 15:12-59; Luca 14:14; Daniel 12:2; Ioan 5:28-29; 6:40; 11:25-26; 2 Timotei 1:10; Fapte 10:42

 

95. Matei 13:49, 37-43; 24:30-31; 25:31-33

 

96. Matei 25:35-41; Apocalipsa 22:11; 1 Corinteni 6:9-10; Marcu 9:43-48; 2 Petru 2:9; Iuda 7; Filipeni 3:19; Romani 6:32; 2 Corinteni 5:10-11; Ioan 4:36; 2 Corinteni 4:18

 

97. Romani 3:5-6; 2 Tesaloniceni 1:6-12; Evrei 6:1-2; 1 Corinteni 4:5; Fapte 17:31; Romani 2:2-16; Apocalipsa 20:11-12; 1 Ioan 2:28; 4:17