Bibliologie:

Revelaţia Specială
by Dr. King Counts

Necesitate revelaţiei speciale

Căderea omului sub revelaţia generală

Romani 1:18-21 Romani 1:18 mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. 19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. 20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; 21 fiindcă, cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

Omul înăbuşe revelaţia specială a lui Dumnezeu

REVELAŢIA GENERALĂ

SIMŢURI
CONŞTIENŢĂ
SUBCONŞTIENŢĂ

Intervenţiile speciele divine sunt necesare, slujind unui scop împătrit
(1) Să corecteze şi să interpreteze adevărurile adunate în revelaţia generală.
(2) Să ilumineze omul astfel încât să poată citi încă o dată mesajul lui Dumnezeu în natură.
(3) Să funizeze omului revelaţia dragostei răscumpărătoare a lui Dumnezeu.
(4) Să schimbe întreaga condiţie spirituală a omului răscumpărându-l de sub puterea păcatului şi conducându-l înspre o viaţă de comuniune cu Dumnezeu

Mijloacele revelaţiei speciale

• Teofanii sau manifestări ale lui Dumnezeu - Ps. 80:1; 99:1; Gen. 15:17; Ex. 3:2; 19:9; Iov 38:1; 40:6…Îngerul Domnului- Exod 23:20-23; Geneza 31:11 Şi Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: „Iacove!” „Iată-mă” am răspuns eu. Geneza 31:13 Eu Sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-ai făcut o juruinţă. Acum, scoală-te, ieşi din ţara aceasta şi întoarce-te în ţara ta de naştere.” CĂ EL VA FI CRISTOSUL … Maleahi 3:1 Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine, zice Domnul oştirilor.

• Comunicări directe – voce auzibilă, Gen. 2:16; 3:8-19; 4:6-15; 9:1, 8, 12; 32:26; Ex. 19:9; Deut. 5:4, 5; 1 Sam. 3:4. Sorţul şi Urim şi Tumim, 1 Sam. 10:20, 21; 1 Cron. 24:5-31; Neemia. 11:1; Num. 27:21; Deut. 33:8. Visul a fost un mijloc obişnuit al revelaţiei, Num. 12:6; Deut. 13:1-6; viziunea, obişnuită în aczul profeţilor, Isa. 6; 21 :6f.; Ezec. 1—3; 8—--11; Dan. 1:17; 2:19; 7—10; Amos 7—9. Iluminarea interiară prin duhul revelaţiei. Marcu 13:11; Luca 12:12; Ioan 14:17; 15:26; 16:13; 20:22; Fapte 6:10; 8:29
• Miracole - Ele erau mijloace supranaturale ale manifestării puterii speciale a lui Dumnezeu, simboluri ale prezenţei Sale speciale şi slujeau la simbolizarea adevărurilor spirituale. …

În cartea Miracole, C. S. Lewis scria: Dacă deschidem cărţi precum cele de poveşti ale Fraţilor Grimm sau poemele italiene, intrăm într-o lume a miracolelor atât de diversă încât cu greu le clasificăm. Bestiile se transformă în oameni şi oamenii se transformă în bestii sau copaci.Copacii vorbesc, corăbiile se tranformă în zâne, iar un inel fermecat poate face să apară mese încărcate cu mâncare în locuri izolate.... Dacă asemenea lucruri se întâmplă în realitate, ele arată, cred, că natura a fost invadată. Dar ele arată că natura a fost invadată de o putere străină. Dacă aceste lucruri se întâmplă, ele vor arăta, cred, că natura este invadată. Dar ele vor arăta că este invadată de o putere duşmană. Miracolele creştine şi diferenţele lor faţă de miracolele mitologice stă în faptul că ele arată că invazia este facută de o forţă care nu e duşmană. Ele sunt ceea ce ar trebui să se întâmple atunci când natura nu este invadată de un simplu dumnezeu, ci de Dumnezeul naturii; de o putere care este de dincolo de jurisdicţia ei; nu ca şi străină, ci ca şi Suverană.
• Mai faptuieşte Dumnezeu miracole…? Încă vorbeşte Dumnezeu prin revelaţia specială?

WCF 1:1 Deşi lumina naturii şi lucrările creaţiei şi providenţa manifestă bunătatea, înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu , astfel încât oamenii nu se pot dezvinovăţii;[1] totuşi ele nu sunt suficiente pentru a ne oferi cunoaşterea lui Dumnezeu şi a voii sale, necesare pentru mântuire.[2] De aceea, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, a binevoit să se reveleze şi să-şi facă cunoscută voia bisericii sale;[3] şi apoi, pentru o mai bună păstrare şi propagare a adevărului şi pentru consolidarea şi mângâierea bisericii împotriva corupţiei cărnii, a maliţiozităţii lui Satan şi a lumii, a consemnat totul în scris:[4] astfel Sfânta Scriptură este foarte necesară ;[5] aceste modalităţi trecute de revelare a voii lui Dumnezeu să înceteze.[6]


CONŢINUTUL REVELAŢIE SPECIALE

(1) Este revelaţia răscumpărării – Arată omului cunoştinţa specifică a planului lui Dumnezeu pentru salvarea păcătoşilor,
(2) Este atât cuvânt cât şi fapt revelator – Nu doar cuvintele Bibliei, dar şi în faptele lui Dumnezeu în istorie.
(3) O revelaţie istorică – desfăşurată gradat în mai multe secole, şi este, aşadar, o dezvoltare istorică şi graduală .

Revelaţia generală versus Revelaţia specială

Revelaţia Generală Lege

1. Face cunoscută puterea şi divinitatea lui Dumnezeu
2. Face cunoscută natura
3. Continuă
4. Adresată tuturor oamenilor: Umanitate ca Oameni Om Qua Om ca Păcătos
5. Împlineşte nevoile naturale ale omului
6. Normală, Ordinară, "Naturală"
7. Universală, toturor oamenilor din toate locurile şi toate timpurile
8. Umanitatea este fără scuză

Revelaţia generală nu este mântuitoare. Revelaţia generală este o condiţie sau o fundaţie pentru revelaţia specială. Revalaţia generală oferă contextul revelaţiei speciale, dar nu conţinutul. Deci, revelaţia generală este necesară, dar insuficientă pentru mântuire.

Revelaţia specială Har

  1. Face cunoscut harul mântuitor a lui Dumnezeu

  2. Cunoaşterea revelaţiei supranaturale culminează în încarnarea lui Isus Cristos

  3. În istoria rascumpărării

  4. Adresată în special păcătoşilor

  5. Oferă cunoaştere mîntuitoare, dalvatoare, de exemplu, Fapte 10:1-48; 11:13-18s

  6. Revelaţie naturală prin intervenţie directă a lui Dumnezeu.

  7. Progresivă şi specifică oamenilor în anumite momente

  8. Îndreaptă păcătosul spre mântuire

Revelaţia specială oferă conţinutul necesar mântuirii.

Note H. Wayne House, Hărţi de teologie şi doctrină creştină (Grand Rapids: Zondervan, 1992).